Home / Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

VAKIF SENEDI 

Madde 1-)
 VAKFIN ADI : ALVARLI EFE HAZRETLERİ İLİM VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI’dır.

Madde 2-) VAKFIN MERKEZİ: İstanbul, Üsküdar Bulgurlu Sarıgazi Caddesi Sevgi ve Pırlanta sokağı No:6’dır. Vakıf Gayelerini tam olarak gerçekleştirmesi halinde ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye’nin her yerinde şube açabilir.

Madde 3-)
 Vakfın Gayesi : Türkiye’nin ilmi, içtimai, dini iktisâdi kalkınmasına hizmet etmek ve vakıf üyeleri arasında sosyal, kültürel dini yardımlaşmayı gerçekleştirmek gayesiyle kurulmuş olup bu maksatla:

a) Vakfın mevcut ve temin edilecek mal varlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı yetenekli gençleri her derecede tahsil imkanı hazırlamak, her eğitim kademesinde eğitim ve öğretim gören eğitim için kurs ve hazırlık sınıflarına devam eden gençlere burs, iaşe ve ibade temin etmek, ayrıca yüksek öğretim görmüş bulunan gençlere uzmanlık elde ettirmek için gerek doğu ve gerekse batı ülkelerine göndermek suretiyle ahlâklı faziletli Türk insanı yetiştirmek, yardıma muhtaç olan insanlara gerekli her türlü yardımı yapmak.
b) Cami ve mescitler inşa etmek, bunlara meşruta temin etmek öğrenciler için yurt, yemekhane kütüphane, araştırma merkezi, konferans salonu, okul, hastane, dispanser ve huzur evi inşa ve tesis etmek.
c) Milli ve milletlerarası dini ve kültürel toplantılar düzenlemek, İslami sahada öncelikli olmak üzere kitap yazdırmak, tercüme ettirmek ve bu konuda kitap risale, haftalık veya aylık dergi neşretmek, yazarlara ödül vermek ve yarışmalar açmak.
d) Üyelerine yardım etmek gayesine uygun hizmetleri ifa etmek ve aynı gaye için çalışan müesseselere yardım etmektir.

Madde 4-) Vakfın mal varlığı : İstanbul, Fatih, 2.C.M.İlçesi Sancaktar Hayrettin Mah. Etyemez tekkesi ve Müşir Süleyman Paşa sokağında 287 Pafta, 958 ada, 46 parselde kayıtlı dükkan, İstanbul, Üsküdar ilçesi, 3. Bölge, bulgurlu sarıgazi 80 pafta 93 ada, 5 parsel tarla vasfındaki 253/4096 hisse

Madde 5-)
 Vakfın gelirleri :

a) Madde 4’de zikredilen taşınmaz mal ile gayrimenkul ve menkul mal bağışları yerli ve yabancı hisse senedi tahvilleri, her türlü kıymetli evrak yardımlarını vakıf amacına uygun olmak kaydıyla kabul eder.
b) Özel bir fonda toplanmak ve vakıf gaye ve maksadına kullanılmak üzere her türlü teberrüyü kabul eder.
c) Vakfın kurulacağı veya kurulmuş şirketlere iştiraki ile elde edilecek olan şirket gelirleri.
d) Vakfa üye olanların ödeyecekleri giriş ücreti ile aidatlardır.

Madde 6-) Vakıf malların sarf ve idare şekli : Vakfın yıllık gelirlerinden idare, koruma, teftiş, denetleme masraflarına katılma payı tenezil edildikten sonra bakiye gelirin %80’i, 903 sayılı yasada gösterilen umumu, hususi, katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yeralan hizmetlere, bu vakıf senedinde belirtiler esaslar dahilinde tahsis edilir. Gelirlerin bundan artan kısmıda keza vakıf senedinde açıklanan esaslara göre sarf ve idare edilir.

a) Gayesini ihlal etmemek üzere gayrimenkullerini satabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü ipotek ve mülkiyetten gayrı haklar tesis edebilir. Gayrimenkul satın alabilir. Gayrimenkulleri takas ve trampa edebilir. İş bu temliki tasarruflar için V.K.F.G Müdürlüğünden izin alınması gereklidir.

b) İştirak halinde bulunan gayrimenkulleri müşterek mülkiyete çevirebilir ihtiyaç halinde ortaklığın giderilmesi davası açar. Her türlü icra ve özel ihaleye iştirak edebilir.

c) Menkul ve gayrimenkullerini teminat olarak rehin edebilir. Başkasına ait menkul ve gayrimenkulleride teminat olarak kabul edebilir.
d) Gayrimenkullerini kiraya verir, Kira akdini fesih ve tahliye eder ayrıca ahara ait gayrimenkulleri kiralayabilir.
e) Vakıf adına şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak eder.

Madde 7-) Vakıf Üyeliği : Vakıf üyeliğine kabul, vakıf senedinin tescilinden sonra, vakfa üyelik için müracaat eden T.C. uyruklu vatandaşların merkezde vakıf mütevelli heyetine şubelerde ise şube müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile olur ancak üye olacak şahsın en az iki mütevelli heyeti üyelik kararını verir ve başvuran üyeyi keyfiyet yazıyla bildirilir. Uygun görülmeyen başvurular reddedilir. Üyelik sıfatı giriş ücreti ödenmesiyle başlar üyelikten çıkarma vakfın gayesine aykırı hareket eden üyeler mütevelli heyet veya şube müdürlüğü kararıyla üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarılan üyenin bir üst mercie 15 gün içinde itiraz hakkı vardır. Çıkarılan üyenin vakıf ile akalası, itirazı kesinleşinceye kadar geçici olarak kesilir. Üyelikten çıkarılan üyeye giriş ücreti ve aidat iade edilmez.

Madde 8 -) Vakfın Organları:

a) Vakıf Kurucu Heyeti
b) Vakıf Mütevelli Heyeti
c) Vakıf denetleme heyeti

Madde 9-) Vakıf kurucu heyeti: Vakıf kurucu heyeti vakfın en yetkili organı olup, vakfın kurulmasında maddi ve manevi yardımları olan kişiler olup adları ve soyadları senet nihayetinde yazılı olan kişilerdir.

Madde 10-) Kurucu heyetin vazife ve selahiyetleri :


a)
 Vakfın mütevelli heyetine seçilecek kurucu heyet üyelerine seçmek denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek ve gerektiğinde hem mütevelli heyet üyelerini ve hemde denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini aziletmek
b) Vakfın bütçesini ve her türlü hesaplarını tetkik etmek, mütevelli heyet ve denetleme kurulu raporlarını inceeleyerek karara bağlamak.
c) Vakfın gayesine hizmet için gerekli talimatnameleritanzim ve tadil etmek.
d) Lüzumu halinde vakfın feshine ve senedin tadilini karar vermek.
e) Vakfın gayesine aykırı davranan vakıf üyelerini resmen üyelikten çıkarmak

Madde 11-) Kurucu heyetinin toplanması ve müzakere usulü:


a)
 Kurucu heyet her yıl şubat ayı içinde vakıf merkezinde olağan toplantı icra eder.
b) Kurucu heyetin ilk toplantısı vakfın tescilini takip eden ilk iki ay içinde yapılabilir.Kurucu heyet toplantısı, heyetin kendi arasından seçeceği bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip den oluşan Başkanlık divanı tarafından yönetilir.
c) Kurucu heyet, mütevelli heyet kararı denetleme kurulu kararı ve daveti kurucu üye sayısının 1/4ün daveti ile olağan üstü toplanır, kararlar aksine hüküm olmadığı takdirde iştirak edenlerin ekseriyeti reyi ile alınır.

Madde 9-) Vakıf kurucu heyeti: Vakıf kurucu heyeti vakfın en yetkili organı olup, vakfın kurulmasında maddi ve manevi yardımları olan kişiler olup adları ve soyadları senet nihayetinde yazılı olan kişilerdir.

Madde 10-) Kurucu heyetin vazife ve selahiyetleri :

a) Vakfın mütevelli heyetine seçilecek kurucu heyet üyelerine seçmek denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek ve gerektiğinde hem mütevelli heyet üyelerini ve hemde denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini aziletmek
b) Vakfın bütçesini ve her türlü hesaplarını tetkik etmek, mütevelli heyet ve denetleme kurulu raporlarını inceeleyerek karara bağlamak.
c) Vakfın gayesine hizmet için gerekli talimatnameleritanzim ve tadil etmek.
d) Lüzumu halinde vakfın feshine ve senedin tadilini karar vermek.
e) Vakfın gayesine aykırı davranan vakıf üyelerini resmen üyelikten çıkarmak

Madde 11-) Kurucu heyetinin toplanması ve müzakere usulü:


a)
 Kurucu heyet her yıl şubat ayı içinde vakıf merkezinde olağan toplantı icra eder.
b) Kurucu heyetin ilk toplantısı vakfın tescilini takip eden ilk iki ay içinde yapılabilir.Kurucu heyet toplantısı, heyetin kendi arasından seçeceği bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip den oluşan Başkanlık divanı tarafından yönetilir.
c) Kurucu heyet, mütevelli heyet kararı denetleme kurulu kararı ve daveti kurucu üye sayısının 1/4ün daveti ile olağan üstü toplanır, kararlar aksine hüküm olmadığı takdirde iştirak edenlerin ekseriyeti reyi ile alınır.

Madde 14-) Vakfın tüm organlarında görev alan şahıslar.görevleri karşılığında bir ücret alamazlar. Hizmetler fahri olarak yürütülür.

Madde 15-) Vakfın herhangi bir sebeple feshine karar verilmesi halinde karar nishabı mevcut üyenin 4/5ün iştiraki ve iştirak eden üyelerin 4/5in oyları ile olur. Vakfın feshi halinde vakfa ait bütün mallar aynı gaye ile kurulmuş bir vakfa devrinde mütevelli heyeti karar verir.

Geçici Madde 1-)
 Vakfın tescili ile ilan edilmesini takip eden iki ay içinde kurucu heyet görevlerini kurucu heyet toplantısına kadar isim ve soyadları aşağıda yazılı Vakfın müteşebbis mütevelli heyeti yürütür.

1) HÜSEYİN DUMAN………….Başkan
2) MUSTAFA DUMAN……….Başkan Vekili
3) HÜSEYİN KUTLU…………..Muhasip
4) MAHİR ŞAFAK………………Sekreter
5) ALİ DURBİN…………………Üye