Efe Hazretleri’nin Eserleri, Ardında Bıraktıkları

Efe Hazretleri’nin ardında bıraktığı eserleri; yetiştirdiği kâmil mü’minler, sâlih insanlar ve gönül ehli âlimlerdir. En değerli varlığı da kendisinden sonra irşâd makamına kaim olan yegâne mahdûmu mümtaz halîfesi Hacı Seyfeddin Efendi idi. Efe Hazretleri’nin bugün elimizde bulunan yazılı eserleri ise “Hulâsatü’l-Hakayık ve Mektûbâtı Hâce Muhammed Lutfî” adıyla yayınlanan kitapta toplanmıştır. Ayrıca daha önce neşredilmemiş mektupları bulunmaktadır.

Efe Hazretleri, Seyfeddin Efendi’nin terbiye ve tahsîliyle bizzât meşgul oldu. Daha yedi yaşında iken Hazret-i Pîr Cenâb-ı Küfrevî’nin ilm-i ledünnî deryâsından hissemend oldu. Babası onu onyedi yaşında berâberinde Bitlis’e götürdü. Seyfeddin Efendi, bu ziyâretle teveccühlerine nâil ve “Seyfeddin bizimdir,” hitâbıyla iltifatlarına mazhar olduğu Şeyh Abdülbâkî Efendi’den hırka, otuz dokuz yaşında da Şeyh Nesîm Efendi’den Küfrevî Tâc-ı Şerîfi’ni giydi.
Hacı Seyfeddin Efendi, tam bir nisbet ve mahviyetle Efe Hazretleri’nin yolunu devâm ettirerek Ümmet-i Muhammed’e hizmet etti. O’nun ma‘nevî mertebesini ifâde için Ilıcalı Hacı Zeki Efendi’nin anlattığı şu hâtırayı nakletmek yerinde olacaktır:
Bir cuma Lala Paşa Câmii’ne gittim. Osman Bektaş (Erzurum Müftüsü) Hoca Efendi vaaz ediyordu. Birden Müftü Efendi’nin vaazını kesip mihraptan kalktığına ve kapıya doğru yürüdüğüne şâhit olduk. Şaşırmıştık. Olup biteni anlamak için başımızı kapıya doğru çevirdik. Hacı Seyfeddin Efendi’nin geldiğini farkettik. Müftü Efendi ısrarla ayakkabılarını alıp, koluna girdi. Mihrâba kadar berâber geldiler. O’nu mihrâba oturttu. Bu durumu cemaatten yadırgayanlar oldu.
Namazdan sonra Müftü Efendi’ye; “Müftü Efendi! Siz yaşça Hacı Seyfeddin Efendi’den büyüksünüz, ilmen de öyle. Niçin böyle yaptınız?” şeklinde soru soranlar oldu. Etrafıma çevrilin de anlatayım, buyurdu: “Bu gece rüyamda mübârek nûrânî insanları toplanmış gördüm. En önde Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, ve Hazret-i Ali (rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn) vardı. Ben de bir kenarda oturuyordum. Orada bulunanlardan birine, “Burada niçin toplandınız?” diye sordum. “Vaktin kutbu gelecek,” dediler. Bekledik. Biraz sonra Fahr-i âlem Efendimiz, arkasında Hazret-i Ebubekir Efendimiz, onun arkasında da Hacı Seyfeddin Efendi teşrif ettiler. Hazret-i Resûlullah Hacı Seyfeddin Efendiyi takdim ettiler. Öylece uyandım.” Şimdi anladınız mı niçin böyle yaptığımı? Hacı Seyfeddin Efendi’ye âit iki şiiri burada teberrüken zikredelim. Dilâ her dem nedir bende bu mahzunluk sürûrum yok
Ham itmiş kaddimi gerdûn zamanda bir huzûrum yok

Hayâl-i vasl-ı cânânla eğer mesrûr isem bir an
Vüsûl-i vasl-ı cânâne sebep bir an sübûtum yok

Kevâtib kim yazar uşşâka bahtın kapkara her dem
Bu bahtım karası andan disem aşkda nümûnum yok

Güzeller dâd-reslikde şerâit kaydı koymuşlar
Nice feryâd idem cânâ benim şartım şürûtum yok

Yine feryâd u âh ile biter bu iş disem ey dil
Haberdâr eyleyin yâri benim âh-ı füzûnum yok

Olup külbe-i ahzânım şeb-i târik-veş Seyfî
Nedir bilmem buna dermân tefahhumda şuûrum yok

Kasdım cânân illerine
Düştüm sivâ çöllerine
Evlad iyal allerine
Ağlar beni rahmi olan

Hekîme teslim olmadım
Tımara rıza vermedim
Dilberin kadrini bilmedim
Ağlar beni rahmi olan

Etmedim dilbere hizmet
Lutfedip eyleye himmet
Olmuşam hedef-i zillet
Ağlar beni rahmi olan


Dergâhından dûr olmuşam
Dilberlere hor olmuşam
Meyande menfûr olmuşam
Ağlar beni rahmi olan

Bilmedim dilberin kadrin
Bağrıma basmadım derdin
Cefâ sandım her bir emrin
Ağlar beni rahmi olan

23 Mart 1984 (20 Cemâziye’l-âhir, 1404) cuma gecesi ebedî âleme göçen Hacı Seyfeddin Efendi’nin na‘şı, cuma namazını müteâkiben Erzurum Gürcükapı Câmi-i şerîfinde kılınan cenâze namazından sonra Alvar’a götürülerek Nûr dedesi ve babasının türbesine defn edildi. Hacı Seyfeddin Efendi’nin şâhidesine Efe Hazretleri’nin,
“Ey zâir-i ehli kubûr gel kabrine kıl bir huzûr Zevk-i dil edince zuhûr gör nicedir cennât u hûr” beytiyle başlayan gazel tarzındaki şiirinin mahlas beyti değiştirilmek sûretiyle târih düşürülerek hâkedilmiştir.

Ey zâir-i ehli kubûr gel kabrine kıl bir huzûr
Zevk-i dil edince zuhûr gör nicedir cennât u hûr

Ahmed Muhammed Mustafâ Hasan Hüseyin Mürtezâ
Hem Çâr-yâr-i bâ safâ kıldı şefâ‘at doğdu nûr

Bende-i Şâh-ı Nakşîyem Kıtmîr-i derd mendiyem
Çün makbûl-i efendiyem kalbim olur darü’s-sürûr

Yerlere pinhân olmuşam Rabb’ime mihmân olmuşam
Mazhâr-ı gufrân olmuşam Rabb’im edip afv -i kusûr

Seyfî’ye lutfetti Hudâ can gûşime eyler nidâ
Nâmın senin sır târihin der kim HÜVE ABDÜ’L-GAFÛR

Hacı Seyfeddin Efendi’nin Şâhidesi

“Hakîkatlerin Özü Özeti ve Hâce Muhammed Lutfî’nin Mektupları”, mâhiyeti ve muhtevâsıyla tasavvufî olup, ifâdesi, şekli, cihetiyle baştan sona manzumdur. Efe Hazretleri’nin manzum mektuplarını da hâvi bu eser O zâtın müntesipleri ve hayranları arasında “Dîvânçe” diye tanınır; âşıkane bir edâ ile terennüm edilir. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerden müteşekkil bu manzum eseri “Hulâsatü’l- Hakayık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” diye isimlendiren ve mevcut yazma nüshaları karşılaştırarak ilk defâ neşreden, Efe Hazretleri’nin yegâne mahdûmu mümtaz halîfesi Hacı Seyfeddin MAZLUMOĞLU Efendi’dir. Eserdeki “Mukaddime-i Hulâsatü’l- Hakayık” ve “Bir Hâtıra” başlıklı kısım ile “Hidâyet Bahçeleri” adlı bölümler Hâce Seyfeddin Efendi’nin kalemindendir. Hulâsatü’l-Hakayık, ilk defa 1974’te yeni yazıyla, 1980’de ise eskimez yazıyla Hacı Seyfeddin Efendi tarafından neşredilmiş; daha sonra, 1996 ve 2006 yılında olmak üzere yeniden gözden geçirilerek ve indeks ilâvesiyle Efe Hazretleri Vakfı’nca iki kez yayınlanmıştır. Eseri tertîbine uyarak gözden geçirelim :

 1. Mukaddime-i Hulâsatü’l-Hakayık: Mukaddime, sâlih selefin uslûbuna, samîmî usûlüne uygun olarak Besmele, Hamdele ve Salvele ile başlıyor. Sonra : “ Malın ve evlâdın hiçbir fâide vermediği o kıyâmet gününde Allah’ın huzûruna kalb-i selîm ile (küfür, şirk, ve nifaktan tamamen müberrâ bir kalp ile) gelenler felâha ve necâta erişeceklerdir.” meâlindeki âyet-i kerîmede zikredilen kalb-i selîme dikkat çekilerek mü’minin kendisine Rabbâni, Rahmânî feyizlerin nuzûlüne lâyık bir kalb-i selîmi nasıl temin edeceği arifâne ve edibâne bir uslupla anlatılıyor
 2. Bir Hâtıra: 30 Bendlik bu manzûme Efe Hazretleri’nin seçkin halîfesi ve yegâne mahdûm-i âlîleri Hâce Seyfeddin Efendi dilinden, dostları na hitâbıdır; yolunda olanlara nasîhatidir.
 3. Arabî Gazeller: Konuları tevhîd, na‘t ve münâcât olan gazel şeklinde arûzla yazılmış 11 şiirdir.
 4. Kasîde-i Celâliyye: Mesnevî tarzında yazılmış 48 beyitten oluşan arapça münâcâttır.
 5. Fârisî Gazeller: Âşıkane yazılmış yedi gazeldir. Biri Hazret-i Hüseyin’e mersiyedir.
 6. Silsiletü’z-Zeheb (Altın Zincir) : Nesih hüsn-i hattıyla yazılmış mesnevî şeklinde 61 beyitlik tarîkat silsile-nâmesidir. Hâce Muhammed Lutfî’nin tarîkat bağını bildirmesi bakımından önemlidir.
 7. İlticâ-nâme: Mesnevî şeklindeki 76 beyitlik manzûmedir. Allah’a Hamd ü senâ ve ona sığınış, ayrıca husûsen Hazret-i Peygamber’den şefâat niyâzı konusudur.
 8. Mî‘râcü’n-Nebî (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm): Edebiyâtımızda, Peygamber Efendimiz’in Mî‘râc’ından bahseden eser veya bu münâsebetle yazılan parçalara Mî‘râciye ismi verilir. Asırlardan beri süzülüp gelen klâsik geleneğin devâm ettiğini müjdeleyen bu Mî‘râciye, arûzun üç ayrı kalıbıyla ve mesnevî şeklinde yazılmış olup 198 beyittir.
 9. Mevlüdü’n-Nebî (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm): Peygamber Efendimiz’in doğumunu anlatan Mevlîd, edebiyâtımızda pek çok yazılmıştır. Türk Edebiyâtındaki Mevlidler üzerinde ihtisâsı olan Dr. Neclâ Pekolcay Hanım’ın Süleyman Çelebi’nin meşhur Mevlîdi de dâhil tesbit ettiği mevlîd sayısı 63’tür. Şu halde o klâsik Mevlid silsilesine yeni bir halka eklendiği bilinmelidir. Bu Mevlid’in 197 beyti aruzun üç ayrı kalıbıyla; son bölümü 12 dörtlük hece ile yazılmıştır.
 10. Merhabâlar: 13 beyitlik bu mesnevî aruz vezniyle yazılmıştır.
 11. Salâtullah selâmullah erişe rûh-i pâkine: 8 beyitlik bu mesnevî aruz vezniyle yazılmıştır.
 12. Hurmet eden rahmet bulur: Hece ölçüsü ile yazılmış 12 dörtlüktür.
 13. Dîvançe: Bu bölüm Efe Hazretleri’nin dîvançesidir. Dîvançe, kafiyelerine göre tertib edilmiş 726 şiirdir. Şekil cihetinden bakıldığında klâsik edebiyatımızın tür ve şekilleri de, halk edebiyatımızın tür ve şekilleri de görülmektedir. Vezin olarak aruz da kullanılmış, hece de kullanılmıştır. Dîvançe’de eğitici, öğretici ve sosyal içerikli şiirlerin yanı sıra na‘t-ı şerifler, münâcatlar, Hazret-i Hüseyin’e mersiyeler, dört büyük halîfeye ve evliyâya medhiyeler, bayramiye ve ramazâniyeler vardır. Efe Hazretleri’nin manzum mektupları da Dîvançe’de neşr edilmiştir. Dîvançe’de konular bâzan âşıkane, bâzan ârifâne ; gâh rindâne, gâh hakîmâne ve bilhassa mürşidâne söyleyişlerle işlenmiştir. Hisler, fikirler, nâz edişler, niyâzlar ; öğütler, sevgiler, sevgililer hep tasavvufî remizlerle mecazlarla samimiyet ve mahviyetle anlatılmıştır. Efe Hazretleri şiirlerine ârifâne nâzar edilmesini ister ve şiirlerinin hakîkatini şöyle beyan eder:
 14. Ârifâne kıl nazar eş‘arıma baldan lezîz
  Sâye-i lutf-ı Mesihâ, ârife candan lezîz
  Zarf-ı zevkdir her hurûfu kâse-i meydir sözüm
  Sâf-ı dil iç sen de gör bak âb-ı hayvandan lezîz
  Şiirlerim ârife (İlâhî bir feyz olarak kâinâtın sırlarını bilme kudretine ve İlâhî hikmeti sezip kavrama hassasına sâhip insanlara ) candan hoş, baldan tatlıdır. Şiirlerime ârife yakışan bir şekilde bakarsan Hazret-i Îsâ aleyhisselâmın lutfu sâyesinde onun nefesi gibi hayat verdiğini, şifâ bahşettiğini görürsün. Sözüm İlâhî aşkı ve ebedî feyzi sunan bir kâsedir. Sözümün her bir harfi de zevkin, ma‘nevî hazzın kadehidir. Ey hâlis olan; ey temiz gönül sâhibi! Sen de iç bak âb-ı hayvandan (içene ebedi hayat bağışladığı rivâyet edilen tatlı hoş sudan) daha müessir ve daha lezîz olduğunu göreceksin …

 15. Mesnevîler:
  a.İlâhî-nâme: 35 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezninde yazılmıştır.
  b.Na‘t-ı Resûlullâh: 20 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezninde yazılmıştır.
  c.Arş-ı vahdet güneşi Hazret-i Muhtâr-ı Hudâ: 8 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezninde yazılmıştır.
  d.Muhabbet-nâme: 28 beyitlik mesnevîdir. Erenlerin kanâati ve hükmüne göre, Allah’a vuslat muhabbetledir; muhabbet ise Muhammed sallallâhû aleyhi vesellemledir. Efe Hazretleri diğer bir çok şiirlerinde bu hakîkati dile getirdiği gibi bu şiirinde de dile getirmiştir.
  e.Sabâ-nâme: 35 beyitlik bu mesnevîde, Sabâ ile (gün doğuşundan esen latif ve hafif rüzgâr ile) gülün, gülistânın, sümbülün, zülfün, hû isminin, seher vaktinin münâsebeti ince duygularla, gayet nükteli ifâdelerle anlatılmıştır.
  f. Hidâyet-nâme: 36 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezninde yazılmıştır.
  g.Gülün Bülbül İle Şîvesi: 23 beyitlik mesnevîdir. Demek ki gül tâze kokuyor, bülbüller diri, ötüyor. Demek ki hala sabâ esiyor… g.Bitlis Ziyâreti Mesnevî tarzındaki bu 57 beyitte Efe Hazretleri mürşid-i akdesi Cenâb-ı Küfrevî’nin zât-ı mukaddeslerini, mânevî bir işâretle ziyâret maksadıyla 1307 târihinde, “ravza-i dâru’l-emân” olarak nitelendirdiği Bitlis Şehri’ne gidişini anlatıyor ve o zâta olan hayranlığını vecd ile dile getiriyor.
  h. O şehr-i Bitlîs ki sultân diyârı: 7 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezniyle yazılmıştır. Bitlis Şehri’ne ve o şehirdeki dostlara duyulan sevgi ve hasreti terennüm eder.
  ı. Firkat-nâme: Ramazân-ı Şerîf’in feyiz ve neşesiyle o ayın bitişinden doğan duyguların 18 beyitte ifâdesidir.
  i. Efrâd-ı Ümmet-i Muhammed’e: Güzel hayır duâlardır. 24 beyitlik mesnevîdir.
  j. Hidâyet-i Hudâ rehberiz olsun: 12 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezninde yazılmıştır.
  k. İlâhî hazretinden ilticâlar: 19 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezniyle yazılmıştır.
  l. Zâkirini Bârî Hudâ mezkûr eder her dü-serâ: 8 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezniyle yazılmıştır.
  m. Bezm-i muhabbetde var nûr-i hüdâ nûr-i dil: 10 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezniyle yazılmıştır.
 16. Destanlar
  a. Tevhîd Destânı: Hece ölçüsü ile yazılmış 23 dörtlüktür.
  b. Kıyâmet Destânı: Bu destan kıyâmetin ahvâlini anlatan, hece ölçüsü ile yazılmış 96 dörtlüktür.
  c. Dâsitân-ı Zaman: Hece ile yazılmış 27 dörtlükte zaman insanlarının yaşayışları dile getirilmiştir.
  d. Erzurum Destânı: 20 dörtlükte Erzurum’un ma‘nevî vechesi, sosyal yapısı anlatılmıştır.
 17. Mersiyeler
  a. Der-vefât-ı Şeyh Abdü’l-Bâkî (K.S.): 3 beyitlik mersiyedir. Aruz vezniyle yazılmıştır.
  b. Sezâ-vârdır cihân câne dâr olsun: 8 beyitlik mersiyedir.
  c. Der-vefât-ı Vehbî Efendi (K.S.): Vehbî Efendi’in vefâtıyla duyulan teesürün ifâdesidir. Mesnevî şeklinde 32 beyittir.
  d.Gönül mâh-ı Muharrem’dir amândır şâd olup gülme: 7 beyitlik mesnevîdir. Aruz vezniyle yazılmıştır. Hazret-i Hüseyin’e mersiyedir.
  e.Der-vefât-ı Maksûd Efendi (K.S.): 12 dörtlük bir medhiyedir. Hoca Efendi’nin ilmi, hilmi tevâzu ve kemâli belirtilmiştir.
 18. Na‘t-ı Habîb-i Rahmân: 7 bentten oluşan na‘t-ı şeriftir.
 19. Duâ-i Huccâc 26 bendde, hacılara hayırlı duâlar edilmiş; onlar için nazlı niyazlar yapılmıştır.
 20. Mânîler-Kıt‘alar-Ferdler 43 mani, 10 kıt‘a ve 9 ferddir.
 21. Hidâyet Bahçeleri Hulâsatü’l-Hakayık’a ilâve ettiği bu son mensur bölümde Hacı Seyfeddin Efendi;
  “Bil geldiğini mülk-i vücûda ne içindir
  Sa‘y et olasın pâdişeh-i kişver-i irfân”
  (Vücut mülküne ne için geldiğini bil! Çalış çabala da irfân ülkesinin padişahı ol!) beytini kaydederek dikkatleri yaratılışın gayesine çekiyor. Sonra, insanı ulvî bir mevkîye yükseltecek vesîlenin, âlim-i hakîkî ve edîb-i kâmillerin eserlerinin okunması, üzerinde düşünülmesi gerek tiği hakîkatine işâret ederek; o eserler meyânında Hulâsatü’lHakayık’ı tavsiye ediyor. Hâce Hüseyin Efendi, Hâce Muhammed Lutfî, Lâkab-ı meşhûriyle Efe Hazretleri, Hâce Mahmud Vehbî. Birinci şahsın torunu, ikinci şahsın oğlu, üçüncü şahsın yeğeni olan Hacı Seyfeddin Efendi; dedesinin, babasının, amcasının hayatlarını ârifâne ve edîbâne bir üslüpla anlatıyor.

 • Hacı Seyfeddin Efendi
 • Van’lı Abdülhâdî Efendi
 • Doğu Beyâzıtlı Kurbânî Efendi
 • Bulanıklı Mehmed Efendi Hoca
 • Efe Hazretleri’nin mektupları ya kısmen ya da tamamen manzumdur. Bu mektupların adedini bilmiyoruz. Ama yüzlerce olduğu muhakkaktır. Bunların tesbit edilmemiş olması gerçekten büyük bir kayıptır. Elimizde bulunan otuz civârında mektup sâyesinde bu zâtın husûsiyet arzeden bazı yönlerini öğrenme imkânı bulduk. Bu mektuplarından bir kısmını teberrüken takdîm ediyoruz:
  Hacı Yusuf Boybeyi’ne
  Mensuplarından Hacı Yusuf Boybeyi’nin kendi ma‘nevî hâlinden şikâyetle duâ istemesi üzerine:
  Ey şâhid-i kudsî n’ola bir arz-ı cemâl et
  Güneş gibi âlemlere ızhâr-ı kemâl et
  Ey mihr-i hüdâ feyz-i muhabbet ile doldur
  Gülbe-i gönüllerde muhabbeti hayâl et
  O şems-i vefâ dâr-ı şifâ kurb-i civârın
  Üftâdelerin eyle kabûl hâli süâl et
  Ey nûr-i basar bir nazar et hâl-i perîşân
  Üftâdelere lutf ile ihsân-ı mekal et
  Yûsuf gibi âşüfte perâkendeye rahm et
  LUTFÎ gibi dermândelere zâd u nevâl et
  Lutfî Efendi’ye
  Kambur Molla diye bilinen Lutfî Efendi’ye, ihvânı da‘vet etmesi ve sehâvetli olması husûsunda tavsiye:

  Misâfirin kademleri kesilse
  O evden bereket ref‘ olur elbet
  Gönülde sehâvet gülleri solsa
  Hurmet-i ahbâba kalır mı himmet

  Bereket istersen devlet-hânede
  Da‘vet et ihvânı bir bahânede
  Hayr u bereketi bul bâ-hânede
  Bakkal Muhammed’e etmeli hizmet

  Âkif gibi siperlere sinmemiş
  Cemâl gibi kuru kuru gülmemiş
  Ağa gibi matbaada kalmamış
  Bu âlî himmete okunur rahmet
  Bulmak isteyenler bu şerâfeti
  Arzu eyleyenler bu seâdeti
  Seyr eyler fark eder bu sehâveti
  Sehâvetdir vallah kadîmî kıymet

  Sûret-i Lutfî’ye sîret-i hikmet
  Ârif-i âgâhe versen nasîhat
  LUTFİYÂ dilersen dünyâda devlet
  Râh-ı Muhammed’e eyle muhabbet

  Cemâl Efendi’ye

  Ba‘ de’s- selâm ve’d- duâ bi’l- hayr me‘ a’l- ihtirâm
  Yâr u yâverin ola her dü-serâ avn-i Hudâ
  Hidâyet ile dola dîdelerin nûr-i hüdâ

  Meydân-ı ganîmetdir yağmadır alan alsın
  Bir sahrâ-i rahmetdir yağmadır alan alsın
  Bu fânî cihân amma meydân-ı ibâdetdir
  Meydân-ı ibâdetse meydân-ı seâdetdir

  Şeh-râh-ı Şerî‘atde Hayder gibi bir er ol
  Meydân-ı seâdetin âkıbeti cennetdir
  Envâr-ı dü-dîdem Cemal Efendi Cânım

  Âbid oldur abd-i Hakk’a Hak içün yâver ola
  Hayder-i Kerrâr’e kurbân öyle dilâver ola
  Derûn-i dâiyânemiz karargâh-ı ümmet-i Muhammed muhabbetidir
  Yâ Rab ne diyem Âlim ü Dânâ olan Erham
  Sen ümmet-i Muhammed olana kerem eyle Hürmetle bizim Alemdar-zâde Avni Bey’e ve himmet-meâb bizim Dursun Efendilere irsâl-i selâm ve muhabbetli kelâm eylerim. Hâmil-i şukkamıza himmet ve merhametle nazar eyle, ne eylerse eyler Hudâ. Köy tarafından bu gibi hâtırası yoktur bizi bu hizmete Mevlâ sevk eyledi.Beyne’s-selâse taksîm (Küçük Lutfi, Cemâl ve Tevfîk Efendilere) Es-selâmü aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtühû. Rahimenâ ve rahimekümullâhi Teâlâ fi’d-dâreyn.

  Yâr u yâverin rahmet-i Rahman ola
  Her dü-dîdem her dü-serâda

  Merhamet eyleye Hazret-i Mennân
  Kıymet ü hürmetiz hayru’l-verada.

  Ey nûr-i basar Hazret-i Mevlâ’ya emânet
  İnd-i İlâhi’de göresiz lutf-i kerâmet

  Rahmân u Rahîm feyz-i kadîm Bârî Teâlâ
  Her iki cihânda erişe fazl u inâyet

  Dilersin Hazret-i Hak’dan inâyet
  Karînin ola erbâb-ı hidâyet

  Erişe merhametullah dem-â-dem
  Bulasın her dü-âlemde se‘âdet

  Rahmet-i Rahmân dü-dîdem her zemân gözler seni
  Çâr-taraf yâr-i vefâdâr mihribân gözler seni

  Cân veren cânân yolunda vâsıl-ı cânân olur
  Seni der-âğûş eder yâr-i şâdumân gözler seni
  Cemal’in cılbırasından usandık
  Küçük Lutfi Efendi’ye dayandık

  Ey nûr-i basar rahmet-i Rahmân bize besdir
  Her iki cihân kerem-i Mennân bize besdir

  Mevlâ’ya tevekkül edenin yâveri Hak’dır
  Cânân yoluna kurbân olan cân bize besdir

  Ezkâr-ı İlâhi ile dil bulsa halâvet
  Tevhîd ile tasdîk ile îmân bize besdir

  Hurşîd-i hüdâ mülk-i dili kıldı münevver
  Dergâh-ı İlâhî’deki derbân bize besdir

  Âdet-i kadîm sâilini şâd eder Allah
  Cânımız olan dergâha kurbân bize besdir

  Ol şân-ı kerem Zât-ı Kerîm kıldı hidâyet
  Tevfîkini eyledi refîk şân bize besdir

  LUTFÎ kerem-i Hazret-i Mevlâ’ya nihâyet
  Vallâhi bulunmaz nûr-i irfân bize besdir

  Dursun Efendi’ye

  Ba‘de’s- selâm me‘a’l- ihtiram
  Sana hamd ü senâ şâyeste Mevlâ
  Sana kurbân olam Zât-ı Teâlâ

  Sana hamd ü senâ Rezzâk u âlem
  Eder ehl-i îmân olan dem-â-dem

  Senin merhametine yok nihâyet
  Bize hamd ü senâya ver hidâyet

  Sana muhabbetimiz müzdâd olsun
  Derûnumuz senâ zevkıyle dolsun

  Recâmız Kâdir u Kayyûm İlâhi
  Ki sensin cümle mahlukatın penâhi

  Bizi sen rahmetinden dûr kılma
  Dahî muhabbetinden dûr kılma

  Bize ver zevk-ı zikri yâ İlâhî
  Dahî mezkûr kıl Âlem penâhi

  Der-i dergâhdan reddetme yâ Rab
  Hidâyet râhını seddetme yâ Rab

  Kerîm ü Kadir u Kayyûm kerem-şân
  Bizi sen kılma yâ Rabbi perîşân

  Bizim derdimize sen dermân eyle
  Bizim afvimize sen fermân eyle
  Muhammed Mustafa hakkı İlâhî
  Aliyyü’l-Mürtezâ hakkı İlâhî

  İlâhî Çâr-i yâr’in kıymetine
  İlâhî Âl-i abâ hurmetine

  Âşere-i mübeşşere bağışla
  Sahâbe-i mutahhare bağışla

  Bizi eşrâf-ı ebrâre bağışla
  Bizi ubbâd-ı ahyâre bağışla

  Selâm olsun Muhammed Mustafa’ya
  Salât olsun Habîb-i Kibriyâ’ya

  Salâtullâh selâmullâh dem-â-dem
  Ola enbiyâya yâ Rabbi her dem

  Ederiz tardıyye ashâba dâim
  Okuruz mü’mine rahmet müdâvim

  Ederiz evliyâya takdîsâtı
  Dahî ervâhlarına tardiyyâtı

  Erişe cümlemize rahm-i Rahmân
  Yâr ola kalbimize nûr-i imân

  Cemâl-i sebkatin rif‘atde Dursun
  Muhabbet-i Hudâ dilde bulunsun

  Ömer ve Mustafa Efendi’ye

  Es-selâmu aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtüh…
  Rahimenâ ve rahimekümullâhi Teâlâ fi’d-dâreyn…

  Hakk’ ı seven mü’minlere yazdım muhabbet-nâmeyi
  Hak yoluna sâliklere yazdım hidâyet-nâmeyi

  Hamdü bî-had zâtına yâ Rabbenâ
  Şükr ü hamd etmek sana vâcib lenâ

  Seni tevhîd eyleriz yâ Rabbenâ
  Merhametin söyleriz yâ Rabbenâ

  Haddi yâ Bâkî bulunmaz nîmetin
  Kenarı yok deryâ-yı merhametin

  Bizi gark etdin bu kadar nîmete
  Bizi bırakdın bu bahr-i rahmete

  Tarîk-i tevhîde sâlik eyledin
  Nîmet-i îmâne mâlik eyledin

  İmân u İslâm ile kılub zî-şeref
  Dalâlet nârından etdin bî-taraf

  Dîn-i İslâm ile mümtâz eyledin
  Ne keremdir Kerîm ibrâz eyledin

  Bu hidâyet râhını verdin bize
  Enbiyâlar şâhını verdin bize

  Zikr edüb yüz dört kitâbında bizi
  Medh edüb emr-i hitâbında bizi

  Eşref-i ümem bizi halk eyledin
  Nâmımızı enbiyâya söyledin

  Câmi- ‘i kütüb olan Kur’ân bizim
  Eşref-i âlem olan sultân bizi

  Rûh-i îmân nûr-i İslâm’dır namaz
  Ne büyük ihsân u ikrâmdır namaz

  Namazı vaktinde eyleyen edâ
  Ol zemân diyebilür Rabb’im Hudâ

  Kimde var ise bugün kâmil imân
  Râki‘ vü sâcid olur ol bî-gümân

  Hâmil-i tevhîd bizi sen eyledin
  Ehl-i imân deyû bizi söyledin

  Îmânımıza şehâdetin senin
  Kur’ân’ında bu inâyetin senin

  Kerîm’in keremine yokdur aded
  İsteriz yâ Rabbenâ senden meded

  Bu ise va‘d-i kerîmindir senin
  Lutf ise şân-ı kadîmindir senin

  Kerîm’in keremine kaldık hemân
  Kerîm’in keremidir dâru’l-emân
  Ey Kerîm ummân-ı rahmet katresin
  Gözleriz elbette rahmet zerresin

  Şânına şâyândır ihsân eylemek
  Sevdiğindir afv-i ısyân eylemek

  Dergehin sâil gözler dem-be-dem
  Rahmete nâil gözler dem-be-dem

  Âşık olmuşdur ezelden rahmetin
  Ehl-i îmân olana merhametin

  Arş-veş bin merhametler sende var
  Merhametin masrafı da bizde var

  Gün doğar eşyâyı gark eyler hemân
  Merhametin bizi kaplar bî-gümân

  Merhametin bahrine isyânımız
  Ger düşerse kala mı noksânımız

  Der-i dergâhdan kesilmez elimiz
  İlticâlardan kesilmez dilimiz

  Ey Kerîmü Kâdir u Perverdigâr
  Ey muîn u nâsır u Âmurzigâr

  Şânına şâyân Kerîm’indir kerem
  Sen Kerîm’den merhametler isterem

  İsm-i A ‘zam hürmetine yâ Ganî
  Merhametinle bizi eyle ganî

  Hem Habîb’in Mustafâ’nın hürmeti
  Hem Aliyyü’l- Mürtezâ’nın hürmeti

  Çâr-ı yâr-i bâ-sâfâ’nın hürmeti
  Bâ-husus Âl-i abâ’nın hürmeti

  Âşere-mübeşşerenin hürmeti
  Ashâb-i mütahharâ’nın hürmeti

  Âdem ü Havvâ’ya bahşeyle bizi
  Dergeh-i vâlâya bahşeyle bizi

  Enbiyâlar kadrine bahş et bizi
  Evliyâlar kadrine bahş et bizi

  Sâcid ü râki‘a bahş eyle bizi
  Zâkir ü şâkire bahş eyle bizi
  Tâlib-i rızâ-i Bârî El-hâc Ömer Efendi’ye ve râtıb-ı inâyet-nisârı bezzâz
  Mustafa Efendilere yâdigârımdır Cemal Efendi kıraat ede.
  Bizi halk edüb Mevlâ nice ikrâm u ihsânlar
  Gerekdir birbirine ede ikrâmı insânlar

  Fütûhat Mustafa’dandır Ömer’dir hâtime elbet
  Bu hizmetler ile elbet olur Allah içün ülfet

  Arslan Bey’e
  E’s-selâmu aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtüh ve rahimenâ ve rahimekümullâhi teâlâ fi’d-dâreyn… Semâhatlü sohbet-mendim merhamet meâbım şerâfet nisâr-ı dil-pesendim Arslan Bey! Dâreyinde dest-gîrin Hazret-i Allah ola. Bu dâr-ı belâda ve bu mihnet-serâda ve bâ-husus bu mâcerâda Mevlâ senden râzî olsun. Peder ü mâderin Mevlâ’dan merhamet bulsun. Dünyâ başdan başa nehr-i kahırdan tulumba olmuş hemen aman öyle bir endîşeyi bırak sâde güzel olarak.

  Sâde görmek ehibbânın yüzünü
  Iyd-ı ekber olur cânıma minnet
  Seyreylemek bir hidâyetli gözünü
  Bir cennet-i cândır olur muhabbet

  İkmâl olmaz bu dünyânın noksânı
  Hâk eyledi Rüstem gibi insânı
  Kim ki buldu dilde nûr-i irfânı
  Bu dâr-ı fenâya verir mi kıymet

  Bir tulumba kurmuş bu devr-i zemân
  Bizim tulumbaya verir mi emân
  Ger var ise dilde bir kâmil imân
  Buldun her dü-serâ bâkî şerâfet

  Hayât-ı âlemden eller üzülmüş
  Devr-i felek keç-rev burclar bozulmuş
  Bahr-i belâ dalgaları düzülmüş
  Enhâr-ı kahirde olur mu hayât

  Meğer merhamet-i Mevlâ erişe
  Peygamberin şefâ‘ati yetişe
  Ta‘mir-i dünyâya düşme teşvîşe
  LUTFİYÂ vallâhi garîbdir memât
  İnşâallahu’r-Rahmân hayırlı mülâkat ile görüşmek ola…

  Münir Bey’e merhabâ-nâme:

  Yâr ile tenhâ görüş görmeye ağyâr seni
  Şâd eder her dü-serâ dîde-i bîdâr seni

  Kıyl ü kali fân edüb âlem-i ademde ol
  Hubb-i sivâyı bırak yâd ede dildâr seni

  Şer-‘i şerîfi gözet harf-be-harf ey nûr-i dil
  Gar-i itâ‘atde ol setr ede Settâr seni
  Resm-i ibâdâtı sen câ-be-câ eyle edâ
  Râh-ı hüdâda göre Hazret-i Cebbâr seni

  Nâm-ı hidâyet ile çok firâk-ı dâlle var
  Yüz yere koy LUTFİYÂ hıfz ede Gaffâr seni

  Muhterem Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri’ne
  Es-selâmü aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtüh
  Hidâyetli se‘âdetli e‘azz ü ekrem efendi-zâdem muhterem Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri! Ba‘de’s-selâm ve’d-duâ bi’l-hayr. Efendim Hazretleri cedd-i âlî kadriniz olan Hazret-i Küfrevî’nin hulefâsının serdârı Şeyh Emin Efendi Hazretleri’nin hafîdi olduğunuz bu ulviyyet hürmetinizi bizlere vâcib göstermiştir. Her hâlde himmet ve hürmetinizi istirhâm eylemekdeyim. Hâne halkınıza ba‘de’s-selâm ve’d-duâ Cenâb-ı Bârî Hazretleri’nin Hâfîz ism-i şerîfine emânet olsunlar.
  Tutanlar dâmen-i şer-‘i şerîfi
  Gördüler Hazret-i Hak’dan inâyet
  Edenler başa tâc mushaf-ı şerîfi
  Dolar kalblerine nûr-i hidâyet
  Sevenler sünnet-i Ahmed’i cândan
  Bulurlar kuvveti nûr-i îmândan
  Kerem-i Kerîm’e mazhar olurlar
  Kerîm’den kerâmetleri bulurlar
  Sevenler Hazret-i Allah’ı cândan
  Keser sevdâsını fânî cihândan

  Alvar İmamı
  Hacı Ziya Efendi ellerinizden öper

  Ömer, Cemal, Lutfî ve Arslan Efendi’ye
  Efe Hazretleri’nin, müridleri Ömer, Cemal, Lutfî ve Arslan Efendi’ye Garib Ağa’yı ziyâret etmelerini tavsiye eden mektubu.
  Es-selâmü aleyküm ve rahmetullâhi teâlâ ve berekâtühu. Rahimenâ ve rahimekümullâhi teâlâ fi’d- dâreyn.
  İrsâl-i selâmdan ulu olur mu hediyye
  Selâm idi enbiyâya evvel-i behiyye
  Ömer ü Cemâl’e Lutfî’ye pîşrev ola Arslan
  Garib’i ziyâret edeler rahm ede Rahmân
  Men zâre mü’minen lillâllâhi Teâlâ. Gafarallâhu Teâlâ zünûbe’zzâiru ve’l-me’zûri.
  (Her kim bir mü’mini Allah için ziyâret ederse, Allah Teâla ziyâret edenin ve ziyâret edilenin günahlarını affeder.)
  Münâsib bir vakit münâsib hâlde Garib Ağa’yı ziyâret.
  Misâfire eder hurmet Garib Ağa ne mükrimdir
  Verir bir sâde kahveyi kızıl çayları, mün‘imdir.

  Albay Hulûsi Bey’e
  Efe Hazretleri’nden Bediüzzaman Hazretleri’ne ve Bediüzzaman Hazretleri’nden de Efe Hazretleri’ne selam getirmesi üzerine Albay Hulûsi Bey’e yazılan mektup.
  Es-selâmü aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtüh…
  Halde haldaşım, yolda yoldaşım, dinde kardaşım.
  Hamdü lillâh nûr-i tevhîd yâr-i gârındır senin
  Nûr-i tevhîd nûr-i dîdem dilde yârındır senin
  Rahm-i Rahmân ez-ezel tâ-bâ-ebed ihsân-ı Hak
  Mahzâ fazlından hediye bâkî vârındır senin
  Bir Kerîm’dir Bir Rahîm’dir Bir Hakîm’dir zü’l-Celâl
  Kerem-i fazl-ı İlâhî yâr-i gârındır senin
  Nice hamd etmek gerekdir LUTFİYÂ bu nîmete
  Gubâr-ı kadem-i cânân müşg-bârındır seni
  Bi-inâyetullâhi teâlâ meyân-ı ümmet-i Muhammed’de Şem‘a-i hidâyet nûrunu fürûzân eden bir zât-ı âlî- kadrin huzûr-ı se‘âdetine nâm-ı kemterânemi tahrîr ile tezekkürde bulunduğunuz ve bize hüsn-i himmetlerini celb ve selâmlarını tebliğiniz kıymetli, dünyâ ve mâ-fîhâ olan eşyâdan değerlidir. Ol zât-ı âlî-kadrin himmetlerini istirhâmımda bir bende-i âciz ve müznib-i kemterim. Ol bâbda himmetlerine havâle.
  Es-selâm ey şem‘a-i nûr-i hidâyet es-selâm
  Es-selâm ey matla-‘i mihr-i se‘âdet es-selâm
  Gülbin-i tevhîdde gonce-i hamrâ
  Muhammed Efendi kardaş
  Nûr-i tevhîd ise dilde dilârâ
  Bir hak-nümâ zâta olmuşsun yoldaş
  Tutduğun dâmeni elden bırakma
  İlm-i ledündâne olmuşsun sırdaş
  Kerem-i Kerîm’e bu mazhariyyet
  Bir kadr-i vâlâya olduğun haldaş
  Hamd eyle Mevlâ’ya rû-ber-zemîn ol
  Nâ-ehle esrârı eyleme sen fâş

  MUHAMMED LUTF

  Envâr-ı dü-dîdem birâder-i ber-güzîdem……
  Ba‘de’s-selâm ve’d-duâ e‘âzzekellah fi’d-dâreyn
  Hasta dilânın derdine dermân eder Allah
  Allah diyenin afvine fermân eder Allah
  Her kim ki der-i dergâh-ı İlâhî’de sâil
  Sıdk ile yapışanlara ihsân eder Allah
  Âşık ile ma‘şûk pazarı bizlere mektûm
  İsmâil’i sûretâ kurbân eder Allah
  Hafîz ism-i şerîfine olan mazhar efendinâ
  Kerem-i Kerîm’i gözle açar hurşîd-veş ma‘nâ
  Bu kânûn-i ezelîdir belâ ehl-i velâyete
  Olub âşık belâ âhir olur bir gonce-i ra‘nâ
  Hudâ dostlarını dâim belâya mübtelâ eyler
  Belânın âhiri baldır hayât-ı ebedî cânâ
  Belâ ile bulan buldu velâyı her dü-âlemde

  Hulûsî Bey’e
  Et-tevfîk minallah
  Es-selâmü aleyküm ve rahmetullahi yâ ehun fillah e‘azzekallah fi’d-dâreyn. A ‘tâkümüllâhü mâ-tatlübü minallah.
  Dest-gîrin dâreyinde hazret-i Allah ola
  Pîşrevin nûr-i hüdâ feyz-i Resûlullah ola
  Hâzâ min fazl-ı Rabbi : Nâmıyla teşehhür eden zât-ı âlî-kadrin himmet-i merhametlerini hakk-ı âcizânemde celb etmeniz dünyâ ve mâ-fîhâ değer.
  Yâdigâr-ı Fahr-i âlemdir o zât bu ümmete
  Nâil eyledin dü-dîdem sen bizi bu himmete
  Kaddesallahu sırrahû ve ahsene hüve berrahû
  Bu meydân-ı hidâyetde nice bir şîr-i ner var
  O zât-ı âlî-kadr-veş bize bugün siper var
  Cenâb-ı zü’l-kerem o zât-ı muhteremin ömr ü zî-se‘âdetlerini bu ümmet-i Muhammed’e sâyebân olması içün lutf u keremiyle uzun ömürle muammer buyursun ve sizler gibi bir yâr-i sâdıkın sıdk u sadâkatini müzdâd ederek o zâtın feyzinden istifâde etmeye müyesser buyursun âmin.
  Yâr-i vefâdârım muhabbet-güsârım Hulûsî Bey
  Ba‘de’s-selâm ve’d-duâ …
  Cümle ihvân-ı îmân ile berâber cânâ! Seni dilşâd ede Hazret-i Hak nûr-i basar
  Bu tarafda olan ihvân-ı din sizin selâmlarınızı müteşekkirâne aldıkları gibi o zât-ı âlî-kadrin de göndermiş olduğu merhamet selâmlarını cân berâber kabûl etmişlerdir.

  Küçük Lütfî Efendi’ye
  Envâ-ı derde dermân afv ü mağfirete fermân
  Na‘t-ı Habîb-i Rahmân
  Sallallâhu teâlâ aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî ecma‘în ve alâ cemi‘i’l-enbiyâ-i ve’l- mürselîn ve alâ âlihim ve ashâbihim ecma‘în
  Yâdigârımdır sana ey nûr-i dil cennet-i a‘lâda zevk-i selsebîl
  Dâreynde Hak sizi mansûr, envâ-i ikrâm ile mesrûr ede

  Sana kurbân olam envâr-ı vahdet
  Eyâ ey matla-‘i mâh-ı hidâyet
  İmâm-ı enbiyâ mihr-i se‘âdet
  Ezel neyyir-i kubbe-i risâlet
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın

  Ezelden câlis-i taht-ı ev-ednâ
  Ki sensin kenz-i esrâr-ı mâ-evhâ
  Vücûdun menzil-i nur-i tecellâ
  Sana vassâf olub Zât-ı Teâlâ
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın

  Hidâyet ma‘deni cûd-i vücûdun
  Bu kâinât senin eser-i cûdun
  Ezelden tâ ebed dâim sücûdun
  Ubûdiyyetde müstakîm vücûdun
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın

  Gülistân-ı risâletde gül-i ter
  Nübüvvet bahçesinde verd-i ahmer
  Hüve’l- evvel hüve’l- âhir peygamber
  Hüve’z- zâhir hüve’l- bâtın münevver
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın

  Ezelden tâ ebed meşrık-ı envâr
  Livâ-i levlâk ile ol kerem-kâr
  Burak-ı na‘lîdir seb‘a-i seyyâr
  Sana dest-bestedir ebrâr-ı ahyâr
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın

  Bu mevcûd rûhuna verir hayâtı
  Muzayyâ eyledin bu kâinâtı
  Hudâ verdi sana bu mu‘cizâtı
  Yarattı hürmetine mahlûkâtı
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın
  MUHAMMED LUTFÎ dergâhına sâil
  Bu sâil ola merhamete nâil
  Keremin gözlemekde bu sâil
  Bu dergâhın ihsânına olmaz hâil
  Sebeb-i hilkat-i her dü-serâsın
  Heyûlân nûr-i Hak hayru’l- verâsın

  Ey şân-ı kerem eyle kerem abd-i zelîle
  Ümmîdi kalıp dâim dergâh-ı Celîl’e

  Ummân-ı keremden gözümüz katreye kaldı
  Merhamet eder râhim olan abd-i âlîle

  Merhametin i‘câbı budur her dü serâda
  İhsân-ı kadîm akdem olur zât-ı kalîle

  Sen ile sana varmadan özge çâremiz yok
  Rahmetin ola merhametimize vesîle

  Hâmil-i imân gözleri gözler seni Mevlâ
  Mevlâ yüzümüz kalmadı bir gayrı delîle

  LUTFÎ’yi esîr eyledi gayetde bu gaflet
  Dest-gîri Mevlâ ola rahm ede zelîle

  Selâm ism-i şerîfinden tecellî eyleye Mevlâ
  Se‘âdetle selâmetle bulasız rütbe-i ulyâ

  Muhabbetle küçük Lutfî Efendi’ye yâdigâr-ı na‘t-ı şerîfdir.
  Muhabbet-i Muhammed kimde vardır
  İki cihânda Mevlâ’sına yârdır

  Muhammed’le olur her derde dermân
  Muhammed’le olur afvine fermân

  Bu dergâh derine dak eyle her dem
  Bu dergâhdan emân eyleme bir dem

  Karagöbekli Ahmet Efendi’ye
  Karagöbekli Ahmet Efendi’ye Tokat’da iken Efe Hazretleri’nin yazdığı mektup:
  Es-Selâmü Aleyküm ve Rahmetullâhi ve Berrekâtühû
  Selâm ism-i şerîfinden tecellî eyleye Allah
  Bi-iznillâhî Te‘âla duta destin Resûlullâh
  Zehâdetlü hidâyet-me‘âb birâder-i ma‘nevim ahabb-i ihvânım Ahmed Efendi. Ba‘desselâm ve’d-duâ bi’l-hayr mektubunuzu aldım. Memnun, müşerref oldum. Kerem-i kerim’e mazhar olasın. Ve lutf-i kadîme mübeşşer olasın. Bu tarafta hafîdemiz, kerîmeniz, evlâdımız pek ihtiram ve rahattadır. Kainpederi ve vâlidesi pek memnûniyyet gösterirler. Takdîr-i Hudâ’ya müteşekkir olurlar. Çocuğumuz dahî ziyâdesiyle memnûniyyet gösterip ve hizmetlerini edâ etmektedir. Dâmâdınız Alli Efendi ise ihlâs ile namaz-ı islâmiyyetinde ber devâmdır. Burası böyledir.
  O tarafta sizin fikriniz bizden emir gözlediğiniz hânemi Karagöbek’e göndereyim mi? Hânenle berâber gelmediğin halde bu yakışır bir şey değildir. Yeniden bir köye, o tarafta imâmete söz vermişseniz oranın ahvali size mahsustur. Hiçbir yerde rahat edecek ve İslâmiyet’i kadr-i hal yoluna getirecek bir mahal kalmamıştır. Ama biribirine göre ehveniyeti vardır. Bu tarafı ve o tarafı hâl-i hazır dünyânın görünüşünü tefekkür-i külli ederek Cenâb-ı Hak’dan hayırlısını istirham ederek bu mesele size âittir. Mahdûmunuz Hâfız Muhammed Efendi’ye hayırlı duâ eylerim ve vâlideniz hanım hemşireme ba‘de’s-selâm ve’d-duâ cümlemize Cenâb-ı Hak hüsn-i hatîmeler nasîb ve müyesser eyleye. Ve tarafınızda size nâsır-ı mu‘în olan kardaşlarıma es-selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh

  Hâce (Hoca) niz Muhammed Lutfî