Uluslararası Efe Hazretleri Sempozyumu

1868 – 1956 Yılları arasında Erzurum’da yaşamış; Türk İslâm âleminin en değerli âlimlerinden, Allah dostlarından, gönül adamlarından bir mürşid-i kâmil olan Hâce Muhammed Lutfî’yi tanımak, genç nesillere ve akademik dünyaya tanıtmak üzere Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 – 26 Nisan 2013 tarihinde Atatürk Üniversitesinde uluslararası sempozyum düzenlendi.
 
     İlim ve irfanı, şahsiyeti, hayat tarzı, şefkat ve merhameti, sehâveti, mürüvveti ve hoşgörüsü, ilme hizmeti, dînî gayreti, örnek ahlâkıyla günümüze ve geleceğe ışık tutmuş bir insân-ı kâmil olan Hâce Muhammed Lutfî, daha çok “Alvar İmamı” ve “Efe Hazretleri” lakabıyla bilinir.
 
     1939 yılına kadar -son 21 yılı Pasinler ilçesinin Alvar köyünde olmak üzere- kâmil bir insan, kâmil bir mürşid, ender bir imam efendi olarak vazife yapar. Sonra.. hekimli bir yerde yaşayabileceği mülâhazasıyla Erzurum’da ikamet eder. Bâkî âleme göçtüğü 1956’ya kadar Erzurum’da ne kadar tâlib-i ilim var ise onları takdir ve sevgiyle, kemâl-i şefkatle teşvik eder, himaye eder.

     Bugüne kadar Efe Hazretleri hakkında yazıp çizen kalem erbabının ve bu sempozyumda tebliğ sunan değerli bilim insanlarımızın faydalandığı ana kaynak, kuşkusuz “Hulâsatü’l-Hakāyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” isimli eserdir.  
    
Fakat, Efe Hazretleri’nin bu isimle te’lif ettiği bir eseri yoktur. Onun dîvanı, mevlidi, mîrâciyesi, gazelleri, şiirleri, destanları ve mektupları gibi manzum eserleri vardır.
     Kendisi bir müellif nüshası oluşturmamıştır.
     Onun sözlerini kadirşinas müridleri ve hayranları sahiplendiler; hatta ezberlediler, daire eşliğinde yöre ağzıyla okuyup coştular, coşturdular ve feyz aldılar.

     Efe Hazretleri’ne ait bugün elimizde ne kadar kaynak mevcutsa; onun yolunun âdâbına, erkânına, tavrına, tarzına dair günümüzde devam eden ve yaşanan hangi güzellik varsa o zâtın yegâne mahdumu ve mümtaz halîfesi Hacı Seyfeddin Efendi’nin eseridir.
     Çocukluk yıllarından îtibaren Efe Hazretleri’nin sohbetlerinde, hizmetlerinde bulunan; huzurunda kemâle eren; ebedî âleme göçüşünden sonra da mümtaz bir halîfesi olarak makamına kāim olan mahdumu Hacı Seyfeddin Efendi (1909 – 1984).
     Efe Hazretleri’nin eserleri, hatıraları ve onun yoluna dair yapılan çalışmalar, vefatından iki ay sonra Hacı Seyfeddin Efendi tarafından başlatılmış ve vefatına kadar devam etmiş, ondan sonra da kendilerinin emirleri doğrultusunda damadı Hüseyin Kutlu ve Efe Hazretleri Vakfı tarafından bu hizmetler sürdürülmüştür.
     Efe Hazretleri’nin bugün elimizde bulunan yazılı eserleri bir kitapta toplanmıştır. Onun manzum mektuplarını da hâvi bu eseri “Hulâsatü’l-Hakāyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” diye isimlendiren ve mevcut yazma nüshaları karşılaştırarak ilk defa neşreden Hacı Seyfeddin Mazlumoğlu Efendi’dir.                                                                                                                                         
     Mâhiyeti ve muhtevâsıyla tasavvufî; şekli cihetiyle manzum; Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerden müteşekkil bu eser, Efe Hazretleri’nin müntesipleri ve hayranları arasında “Dîvançe” diye tanınır.
     2013 yılında altıncı baskısı yapılan Dîvançe (Hulâsatü’l-Hakāyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî), ilk defa 1974 yılında yeni yazıyla, 1980’de eskimez yazıyla Hacı Seyfeddin Efendi tarafından yayımlandı.

     Hacı Seyfeddin Efendi’nin âhirete irtihâlinden sonra, damadı Hüseyin Kutlu tarafından 1989 yılında Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı İstanbul’da kuruldu. Konya ve Erzurum şubeleri açıldı.
     Bu vakıf, kültür ve sanat dünyamıza ciddi katkılar yapacak faaliyetlerde bulundu. Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesinde kurduğu Uygulamalı Türk İslâm Sanatları Kütüphanesi’nde yetişen hattat, müzehhip, ebrû ustası, nahhat ve çini ustalarının vücuda getirdiği, Efe Hazretleri’nin sözlerinden oluşan doksan dokuz sanat eseri “Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu” münasebetiyle sergilendi ve albüm olarak neşredildi.
     Ayrıca, Efe Hazretleri’nin gerek anonim gerekse bestelenmiş bütün eserleri derlendi ve notaya alındı.
     Güftesi Efe Hazretleri’ne ait olan Tekke Mûsikîsi konserinde işinin ehli sanatkârlar, dinleyicileri Efe Hazretleri’nin derûnî dünyasına alıp götürdü.

     Bu sempozyumun temel amaçlarından ilki, Efe Hazretleri’ni ilmî bakışla tanımak ve tanıtmaktı. Bilim ve edebiyat dünyamızın değerli mensupları, ilmî araştırmalarıyla, bu insân-ı kâmili tanıttılar, tanıtmaya çalıştılar.
     Sempozyumun bir amacı da ahlâk-ı Muhammedî sahibi bir saadet rehberi olan Efe Hazretleri’ni örnek almak; sözleriyle dillerdeki ve sevgisiyle gönüllerdeki tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bu zâttan feyz alıp onun gibi kâmil bir insan olmaya çalışma yolunda güzelliklere vesile olmak…
     Neticede müşâhede edilen şu ki;
     Umuma açık dört ayrı salonda iki gün boyunca üniversiteli gençlerin de tebliğlere kulak verdiği geniş bir katılım oldu.
     Efe Hazretleri’ni ve Hulâsatü’l-Hakāyık adlı eserini tanımak ve tanıtmak, öğrenmek ve öğretmek üzere bir araya gelmiş güzîde topluluğun İlâhî feyizlerle safâ bulmuş gönüllerindeki parlaklık sîmâlarına yansıyordu.

     Ancak;
     Gerek sempozyum, gerek bütün tebliğlerin yer aldığı iki cilt hâlinde yayımlanan sempozyum kitabı hakkında önemli birtakım tenkitlerin de göz ardı edilmemesi gerekiyordu.
     Şöyle ki;
     Sempozyumda müzakereci / moderatör yoktu. Bu yüzden yönetici ve katılımcıların tebliğcilere sorularını ve görüşlerini dile getirme, böylece hatalı ifade ve anlamaları tashih etme imkânı olmadı.
     Ayrıca tebliğler her yönüyle inceleme ve düzeltmeler yapılmadan neşredilmiş oldu. Birkaç örnek:
     Hulâsatü’l-Hakāyık’taki bazı kelimelerin yanlış okunup yazılması.. Meselâ, Hudâ ve hüdâ kelimelerinin karıştırılması. Aynı şekilde belâ, bâlâ; gāyet, gayret; şekāvet, şikâyet; yâre, yâne gibi bazı sözlerde yanlış okumalar sebebiyle hatalı açıklamalar ve alâkasız yorumlar…
     Bazı tebliğlerde konularla hiç ilgisi olmayan beyitlere yer verilmesi.. Meselâ, Kerbelâ hadisesine Kıyâmet Destânı’ndan şahit getirilmesi gibi.
     Avâm-ı nâsın anlattığı, pek çoğu gerçeğe aykırı, uydurma lâfların kerâmet diye nakledilmesi…
     – Kaynak hataları…
     – Hulâsatü’l-Hakāyık’tan beyitleri / şiirleri tebliğ metinlerine aktarırken pek çok imlâ hatası yapılması…                                                                                                                                      
      
İstişâreler sonunda; böyle birçok hatanın mutlaka düzeltilmesi gerektiğine ve sempozyum bildirileri kitabının yeniden basılmasına karar verildi.
     Efe Hazretleri’ni ve Hulâsatü’l-Hakāyık’ı genç nesillere ve akademik dünyaya doğru ve hakikate uygun tanıtabilmeye vesile olacak tebliğleri tetkik ve tashih etmek üzere Efe Hazretleri Vakfı tarafından Hüseyin Kutlu başkanlığında bir heyet vazifelendirildi.
     Tebliğlerin her cümlesi tek tek incelendi, gerekli düzeltmeler yapıldı, yanlış ifadeler giderildi.
     Efe Hazretleri Sempozyumu kitabı, 2021 yılında, bilim ve edebiyat dünyasının istifadesine sunulmaya hazır hâle getirildi.  


     Sempozyumun Açılış ve Protokol Konuşmaları:

     *
Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Yaşar İŞCAN / Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi (Emekli)
     * Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ / T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
     * Mehmet Nuri YILMAZ / Diyanet İşleri Eski Başkanı
     * Prof. Dr. Hikmet KOÇAK / Atatürk Üniversitesi Rektörü
     * Av. Ahmet KÜÇÜKLER / Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
     * Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU / Erzurum Milletvekili
     * Sebahattin ÖZTÜRK / Erzurum Valisi 


     Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Hayatı:

     *
Hüseyin KUTLU; Hâce Muhammed Lutfî (Efe Hazretleri).                                            


     Sempozyumda Tebliğ Sunan Bilim İnsanları ve Tebliğ Konuları:

     *
Bâğ-ı Muhabbette Bir Merd-i Huda: Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri
        Prof. Dr. Ramazan MUSLU / İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Marifet ve Muhabbet Eri Alvarlı Efe Hazretleri
        Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     *
Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî Efe’nin Hulâsatü’l-Hakāyık Adlı Eserinde
        Cömertlik, Yardımseverlik ve Dostluk Kavramları
        Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ / Atatürk Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fak.;
        Arş. Gör. Büşra KOÇAK / Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Eğitim Fakültesi;
        Arş. Gör. Seval CAN / Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi;
        Yasemin KURTLU / Atatürk Ü. Eğitim Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Öğrencisi
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin İlticâ-Nâme’sinde Açar Kelime Olarak “Rahmet” ve “Kerem” Kavramları
         Yrd. Doç. Dr. Ahmet İÇLİ / Ardahan Ü. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.        
     * Tasavvufî Hayatın Gündelik Yaşama Etkisi ve Alvarlı Efe Profili
        Prof. Dr. Fazlı POLAT / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                                     
     * Hâce Muhammed Lutfî’de Değer Kavramı ve Ele Aldığı Değerlerin Kişilik Gelişimindeki Rolü
        Yrd. Doç. Dr. Hamdi KIZILER / Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi         
     * Alvarlı Efe Dîvânı’nda Zamaneden Şikâyet  
        
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi         
     * Muhammed Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde Toplumsal Yozlaşma
        Arş. Gör. Mehmet Akif GÖZİTOK / Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Şiirlerindeki Nasihatlerinde Öne Çıkan Temalar
        Prof. Dr. Osman TÜRER / Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     *
Alvarlı Efe Hazretleri’nin Dîvânı’nda Tasavvufî Kavramlar
       
Doç. Dr. Abdurrezzak TEK / Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin Fakra Daveti
       
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE / Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Dîvânı’nda Şerîat-Tarîkat-Mârifet-Hakîkat Kavramları
       
Arş. Gör. Mehmet Sâki ÇAKIR / Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Estetik Din Anlayışı ve Alvarlı Efe Hazretlerinde Bedii Bir Fikir Olarak İman
       
Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakülesi
    
* Alvarlı Efe’de Marifetin Kaynağı ve Önemi
       
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK / Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     *
Muhammed Lutfî Hazretlerinde Vahdet Algısı Sadık YALSIZUÇANLAR
     * İslâm’ın “İnançta Adalet” Düsturu ve Alvarlı Efe’nin Şiirlerinde Tevhit İnancı
       
Doç. Dr. Kemal POLAT / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Dîvânı’nda Tevhîd
       
Arş. Gör. Abdullah ŞİMŞEK / Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Babasının Şeyhi Hamza-i Nigârî ve Alvarlı’ya Tesirleri
       
Dr. Necdet YILMAZ / M. Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Babası Hüseyin Efendi’nin Üstadı Mir Hamza Nigârî
       
Dr. Fatih ÇINAR / Vaiz, Tokat İl Müftülüğü
     
* Alvarlı Muhammed Lutfî Efe ile Seyyid Mir Hamza Nigârî Arasındaki Edebî-Tasavvufî Etkileşimler
      
Yrd. Doç. Dr. Parvana BAYRAM / Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi                                             
     * Alvarlı Efe’nin Tasavvuf Anlayışında Melâmî Neşve
        
Doç. Dr. Ali BOLAT / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Millî Mücâdelelerde Sûfîlerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri
       
Prof. Dr. Necdet TOSUN / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Etnolojik Bir Bakış Açısıyla Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî Efe’nin Şiirlerinde Erzurum Gelenekleri
       
Güldane GÜNDÜZÖZ / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
     * Hemşehrileri Nazarından Hâce Muhammed Lutfî Efe ve Efe Etrafında Anlatılan Kerametler Üzerine Halkbilimsel Bir Yaklaşım
       
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ / Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
     * Erzurum Âşıklık Geleneğinde Alvarlı Efe Etkisi
       
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ / Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’nin Gözüyle Erzurum ve Erzurumlular
       
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Şiir ve Bilgelik: Alvarlı Efe Muhammed Lutfî Örneği
       
Mustafa AYDOĞAN / Edebiyat Ortamı Dergisi Yayın Yönetmeni
     * Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe Hazretleri)’nin Şiirlerinde “Hîç”
       
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN / Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü                             
     * Muhammed Lutfî Dîvançe’sinde Şiire Dair Görüşler
       
Prof. Dr. Turan KARATAŞ / Karamanoğlu Mehmetbey Ü. Edebiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Hece ile Yazılmış Şiirleri Üzerine Bazı Tespitler
       
Okt. Musa ÖKSÜZ / Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü
     * Alvarlı Efe Öğretisinde Bilgelik Sevgisi
       
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA / İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî’de Hikmet Kavramı
        
Yrd. Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ / Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Mutasavvıfların Dili Bağlamında Alvarlı Muhammed Lutfî’nin Gönül Dili
       
Prof. Dr. Hanifi VURAL / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi      
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin Gazellerinde Gönül Tasavvuru
       
Öğr. Gör. Yılmaz ÖKSÜZ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Düşüncesinde Ehl-i Beyt Tasavvuru
        Yrd. Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN / Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     
* Alvarlı Muhammed Lutfî Efe Hazretleri’nin Şiirlerinde Ehlibeyt Sevgisi
       
Doç. Dr. Hikmet ATİK / Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’nin Hulâsatü’l-Hakāyık Adlı Eserinde Hulefâ-i Raşidin ve Ehlibeyt ile İlgili Düşünceleri
       
Prof. Dr. Sayın DALKIRAN / Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’ta Âl-i Abâ ve Kerbelâ
        Doç. Dr. Gülgûn UYAR / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’da Muharrem Matemi
       
Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER / Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Kur’ân Okuma ve Okutmayı Teşviki -Dini Referansları ve Toplumsal Boyutu-
       
Doç. Dr. Mehmet DAĞ / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî’nin Divanı’nda Lafzî Âyet ve Hadîs İktibasları
       
Arş. Gör. Reyhan KELEŞ / Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî’nin “Hulâsatü’l-Hakāyık” İsimli Eserinde Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi
       
Yrd. Doç. Dr. Osman BİLGEN / Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * İrfânî Şiir ve Muhammed Lutfî Divanı Üzerine Bazı Mülahazalar
       
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ / Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Bir Âlim, Bir Şâir, Bir Sûfi, Bir Asker, Bir Din Adamı ve Bir Gönül Eri: Alvarlı Muhammed Lutfî Efe
       
Doç. Dr. Rıdvan CANIM / Atatürk Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fak.
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’nin Şiir Dilinin Gelenekle İlişkisi
       
Yrd. Doç. Dr. Sinan UYĞUR / Artvin Çoruh Ü. Fen-Edebiyat Fak.
     * Rakib Mazmunu Kullanımı Açısından Alvarlı Efe’nin Şiirleri ve Gelenek İçerisindeki Yeri
       
Arş. Gör. Halil KARABULUT / Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
     * Seküler Kuşatmadan Çıkış yahut Efe Hazretleri’nin Dilinden Tasavvufta İnsan
       
Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
        Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi                                             
     * Alvarlı Efe Hazretlerinde İnsan Şahsiyeti
       
Prof. Dr. İsa ÇELİK / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî ve Mevlânâ’nın İnsan Anlayışlarına Dair Bir Karşılaştırma
       
Yrd. Doç. Dr. Halim GÜL / Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

    * Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi ve Bediüzzaman
       
Prof. Dr. Mustafa BAKTIR / Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî Efendi ve Bediüzzaman Said Nursî’de İnsan
       
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ / Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi
        Arş. Gör. Seval CAN / Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
        Arş. Gör. Büşra KOÇAK / Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
        Yasemin KURTLU / Atatürk Ü. Eğitim Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Öğrencisi
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin Şiirlerinde Meyhâne Metaforu
       
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAZ / Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Tasavvuftaki Çay Kültürü Çerçevesinde Muhammed Lutfî Efe’nin Şiirinde
        Semâver, Demlik ve Câm Metaforu
       
Yrd. Doç. Dr. Ayşe FARSAKOĞLU EROĞLU / Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü.
        İlahiyat Fakültesi
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’ta “İnci” Kavramı
       
Yrd. Doç. Dr. A. Hilâl KALKANDELEN / Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde Bâde Sembolizmi
       
Arş. Gör. Osman Nuri KARADAYI / Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Sabâ-nâme Manzumesinde Sabâ Sembolizmi
       
Oğuzhan UZUN / Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü                               
        Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’ın Derlenmesi, Neşri ve Efe Hazretleri’nin Hatıratının Tespiti
       
Hüseyin KUTLU / Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe ve Ailesine Ait Mezar Taşları
       
Arş. Gör. Muhammet Lütfü KINDIĞILI / Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
     * Geleneğin Işığında Erzurum-Alvar Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilâtı Mimârisi
       
Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN / Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
     * TRT Türk Halk Müziği Repertuvarında Bulunan ve
        Sözleri Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’ye Ait Eserler
       
Doç. Dr. Cengiz ŞENGÜL / Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
     * Geleneksel Türk Müziğinde Güfte Unsuru ve Alvarlı Efe
       
Ahmet FEYZİ / Müzik Öğretmeni
     * Türk Din Mûsikîsi’nde Alvarlı Efe Hazretleri
       
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi’nin (Efe Hazretleri) Şiirleri ve Mûsikî
        Öğr. Gör. Ahmet Şahin AK / Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. Eğitim Fak.
    
* Muhammed Lutfî Mevlidi
       
Prof. Dr. Alim YILDIZ / Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe Hazretlerinin Şiirlerinde Bayram
      
 Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Şiirlerinde Rindane Söylem
       
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ERKAL / Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Şiirlerinde Atasözleri
       
Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAR / Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
     * Hoca Ahmed Yesevî Hikmetleri ve Alvarlı Efe Düşüncelerindeki Ortak Tasavvufi Konular
       
Doç. Dr. Nodirkhon KHASANOV / Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe Hazretleri Üzerinde Fuzûlî Tesiri
        Arş. Gör. Sıtkı NAZİK / Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’ta Yunus Emre İzleri
       
Yusuf Turan GÜNAYDIN / TTK Bilimsel Çalışmalar ve Koordinasyon Şubesi
     * Hâce Muhammed Lutfî Efe’nin Kıyâmet Destânı ile Doğu Türkistanlı
        Akıt Ulimjioğlu’nun Ahvâl-ı Kıyâmet (Âhiret-Beyan) Destânı’nın Karşılaştırılması
Jolaman BULAN / Moğolistan
    
* Varyantlaşma ve Söylemlerarasılık Bağlamında Alvarlı Efe’nin İki Şiiri
       
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN / Atatürk Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
     * Alvarlı Efe Dîvânı’ndaki Gazellerin Edebî Sanatlar Açısından Estetik Değeri
       
Yrd. Doç. Dr. Ferdi KİREMİTÇİ / Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin “Nenni Muhammed’im Nenni” Şiirinin Ninni Türü İçindeki Yeri ve Şiire Psikolojik Açıdan Bir Yaklaşım
       
Arş. Gör. Hacer SAĞLAM / Ardahan Ü. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
     * Hâce Muhammed Lutfî Efe’nin Hulâsatü’l-Hakāyık Adlı Eserinde Ses ve Ahenge  Dayalı Sanatlar
       
Arş. Gör. Ahmet Özhan SUCU / Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
    
* Ahlaki Aksiyon ve Moral Karakter Oluşumunda Dini Liderlerin Önemi: Alvarlı Efe Örneği
       
Prof. Dr. H. Ezber BODUR / Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fakültesi     
     * Muhammed Lutfî Efe Hazretlerine Göre Dindarlık Tezahürleri
       
Prof. Dr. Niyazi USTA / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi   
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe Menkıbelerindeki Karizmatik Unsurlar Üzerine Bir Değerlendirme
       
Doç. Dr. Mustafa MACİT / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’de Aileye İlişkin Değerler (Hulâsatü’l-Hakāyık Örneği)
       
Yrd. Doç. Dr. Eyup ŞİMŞEK / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Türk Aile Yapısındaki Değerlerin Değişimi ve Alvarlı Efe
       
Yrd. Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Efe Hazretlerinin Hayata ve İnsana Bakışını Özetleyen Bir Şiiri: “Hazer Kıl Kırma Kalbin Kimsenin Cânânı İncitme”
       
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU / Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
     * Tasavvufta İncitmeme Prensibi ve Alvarlı Efe’nin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi
       
Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Dert Tasavvuru
       
Gülcan ABBASOĞULLARI / Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Doktora Öğrencisi
     * Alvarlı Efe’de Olgunlaştırıcı Bir Unsur Olarak “Dert”
        Dr. Ahmet ÖZKAN / Erzurum İl Müftülüğü Murakıp
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Hulâsatü’l-Hakāyık Adlı Eserinde Temel İbadetler
       
Yrd. Doç. Dr. Şerife UZUN / Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi          
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’ye Göre İbadetlerin Manevi Anlamı
       
Doç. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER / Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe ve Hac İbadetine Yüklediği Anlam
       
Prof. Dr. Mehmet Necmeddin BARDAKÇI / Süleyman Demirel Ü. İlahiyat Fak.
     * Alvarlı Muhammed Lutfî’nin Hz. Peygamber Algısı
       
Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                
     * Alvarlı Efe’nin Dîvân’ında Nûr-i Muhammedî İzleri
       
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ / Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fak. Emekli Öğr. Üyesi
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’ta Hz. Peygamber’in Üstün Özellikleri
       
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ / İstanbul Medeniyet Ü. Edebiyat Fakültesi
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin Divan’ında Miraç: Nüzul ve Yükseliş veya Mevlid ve Miraç
       
Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ / İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Bir Sosyal Ağ (Social Networks) Olarak Alvarlı Efe’nin Tarikat ve Toplumsal Analizi
        Doç. Dr. Hür Mahmut YÜCER / Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi                  
     * Alvarlı Efe’de Nakşibendî-Hâlidî Tarîkat Geleneğinin İzleri
       
Öğr. Gör. Abdulcebbar KAVAK / Ağrı İbrahim Çeçen Ü. İslami İlimler Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî’nin Nakşbendî-Hâlidî Silsilesi
       
Doç. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK / Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Kādirîliğe İntisâbı ve Hulâsatü’l-Hakāyık’ta Kādirîlik
       
Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK / Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe’nin Divan’ında İnsân-ı Kâmil Düşüncesi
       
Doç. Dr. Abdullah KARTAL / Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Şiirinde Kozmik Âlemin İşlevi
       
Doç. Dr. Sezai COŞKUN / Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
     * Alvarlı Efe Hazretleri’nin Hulâsatü’l-Hakāyık’ında Bir Mâsivâ İmgesi Olarak Dünya
       
Prof. Dr. Ahmet ÖGKE / Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
     * Hâce Muhammed Lutfî’nin (Alvarlı Efe) Şiirlerinde Cemâl Müşahedesinin Yansımaları
       
Doç. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU / Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Hulâsatü’l-Hakāyık’ta Kıyâmet ve Ahiret Tasavvuru
        Yrd. Doç. Dr. İsmail BULUT / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî’nin Hulâsatü’l-Hakāyık’ı ve Hayatı Arasında Tasavvufî Ahlâkın Uygulanabilirliği Üzerine
       
Doç. Dr. Zafer ERGİNLİ / Recep Tayyip Erdoğan Ü. İlahiyat Fakültesi                         
      
* Tasavvuf Tarihini Alvarlı Efe Perspektifinden Oku(t)mak
       
Eğitim Gör. Hüseyin KARACA / DİB Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi
     *
Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî’nin Dîvân’ında Bir Seyr u Sülûk Metodu Olarak Sohbet
       
Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi    
     * Bir Şiirinden Hareketle Alvarlı Efe Hazretlerinde Seyr ü Sülûk
       
Yrd. Doç. Dr. Adem ÇATAK / Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî’nin Hulâsatü’l-Hakāyık Adlı Eserinde Nefis Algısı
       
Yrd. Doç. Dr. Bekir KÖLE / Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’de İlahî Aşk
       
Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ / Ankara Ü. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi
     * Alvarlı Efe Hazretlerinin Şiirlerinde İlahi Aşk Teması                                               
       
Öğrt. Serap KILIÇ                                                                                                           
      * Tasavvufî Şiirde Muhabbetullah ve Alvarlı Hâce Muhammed Lutfî Efe’nin Şiirlerinde İlâhî Aşkın Tezâhürleri
        Prof. Dr. Rifat OKUDAN / Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
     * Alvarlı Muhammed Lutfî Efe’de Muhabbetullah / Allah Sevgisi
       
Prof. Dr. Süleyman DERİN / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


     Kapanış Oturumu:
     *
Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU (Sempozyum Koordinatörü)
     * Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ / Dumlupınar Ü. İlahiyat Fak. Dekanı
     * Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ / Ankara Ü. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi
     * Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN / Atatürk Ü. İlahiyat Fak.
     * Prof. Dr. Osman Türer / Kilis 7 Aralık Ü. İlahiyat Fak. Dekanı
     * Hüseyin KUTLU / Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı
     * Prof. Dr. Cihan OKUYUCU / Yıldız Teknik Ü. Edebiyat Fakültesi
     * Prof. Dr. Mahmut KAYA / İstanbul Ü. Edebiyat Fak.