Efe Hazretleri’nin Şahsiyeti

Efe Hazretleri’nin şahsiyeti tâ çocukluk yıllarından itibâren O’nun sohbetlerinde, hizmetlerinde bulunan ; huzurunda kemâle eren; ebedî aleme göçüşünden sonra da mümtaz bir halîfesi olarak makamına kaim olan Hâce Seyfeddin Efendi’den dinlediklerimizi, öğrendiklerimizi, Hülâsatü’l – Hakayık’tan tesbitlerimizi özün özü olarak sunmaya çalışalım.

Efe Hazretleri gayet temiz giyinirdi. Her hareketi mu‘tedil (aşırıya kaçmayan ölçülü) ve vakûr (ağırbaşlı); her tavrı mülâyim (yumuşak) ve müstağnî (elinde olanla yetinip, kimseye ihtiyacını belirtmeyen tok gözlü) idi. Efe Hazretleri’nin yaşayışındaki müstağnî şahsiyetinin özünü O’nun şu mısralarında buluruz.

 1. Dergâh-ı Mevlâ’ya nâzır olan göz
  Gözlemez mahlûkdan aslâ bir ihsân
  Dergâh-ı Mevlâ’ya dönerse bir yüz
  Gedâlara bakmaz bende-i sultân

 2. Kerem-i Kerîm’den kerem gözleyen
  Hak yolunda derûnunu düzleyen
  Hakk’ı sevip seherlerde sızlayan
  Harem-i Kerîm’e ol olur mihmân

 3. Derdi derûnunda hubb-i Mevlâ’dır
  Kulları besleyen Hak Teâlâ’dır
  Nûr-i hüdâ dilde bir tecellâdır
  Dergeh-i Mevlâ’dır âşıklar kurbân

 4. Ganî kalb olanlar buldular devlet
  Kur’ân’a hâdimler aldılar himmet
  Hâfız-ı Kur’ân’a olur merhamet
  Dest-gîr-i olur rahmet-i Rahmân

 5. Gülbe-i gönlünde bulan cânânı
  Gözü günlü dolar feyz-i Rabbânî
  LUTFİYÂ dilersin Hak’dan ihsânı
  Hakk’ın kullarına sen eyle ihsân


 1. Her türlü ihtiyacının karşılanmasını Mevlâ’nın dergâhından gözleyen kimse, O’nun yarattıklarından asla bir ihsân gözlemez. İhtiyaçları için Allah’ın dergâhına yönelen bir kimse, O Sultan’ı bırakıp da, O’nun kapısında ihsan bekleyen dilencilerden bir şey umar mı ?

 2. Kerîm’in (yardım ve bağışta bulunmayı seven Allah’ın) kereminden kerem gözleyen; Hak Teâlâ’nın yolunda içini düzleyen ; Yüce Hakk’ı sevip seherlerde (tan yerinin ağarmasından az önceki zamanlarda) sızlayan, Allah’a yalvarıp yakaran, Kerîm’in haremine (herkesin giremeyeceği değerli ve saygı duyulan yere) misâfir olur; Allah’ın husûsî ikrâmına nâil olur; hıfz u emânına (koruma, kollama ve bağışlama dâiresine) dâhil olur.

 3. Birinci ve ikinci dörtlüklerde vasıfları bildirilen kulun içindeki derd, Yüce Mevlâ’nın sevgisidir. Bu kul bilir ki kulları besleyen Hak Teâlâ’dır. Hidâyet nûru kulun gönlüne Allah’ın lutfudur. Âşıklar Yüce Mevlâ’nın dergâhına kurbândır.

 4. Ganî kalb olanlar (sâhip olduğu şeyle yetinip fazlasını istemeyenler; istediğini ancak Allah’tan isteyenler) devlet buldular (Gerçek seâdet ve bahtiyarlığa erdiler). Kur’ân-ı Kerîm’e hizmet edenler himmet aldılar. (Mânevî güce, rûhânî istimdâda nâil oldular) . Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip ezberinde tutana merhamet olur. Bu devlete, bu himmete, bu merhamete lâyık olanların ellerinden tutan Rahmân’ın (kullarına acıma ve şefkâti fazla olan Allah’ın) rahmeti olur.

 5. Cânânı (Allah Sevgisini) gönül kulübesinde bulanın, gönlü gözü Rabbanî (Allah’tan gelen) feyizle dolar. Ey Lutfî! Hak Teâlâ’dan ihsânda bulunmasını diliyorsan sen de Hak Teâlâ’nın kullarına ihsân eyle ….

yine buyurur ki;
Nâzır-ı Dergâh-ı Mevlâ halka etmez ilticâ
Ârif-i âgâhe ancak zü’l-keremdir mültecâ
(Her türlü ihtiyacını Hakk’ın dergâhından bekleyen kimse, halka sığınıp güvenmez. Allah’ı iyi tanıyan uyanık mü’min için, kerem sâhibi yüce Rabb’inden gayri güvenilecek, sığınılacak bir yer mercî olamaz.)

Efe Hazretleri hayatında taşı taş üstüne koymamış, bir ev sâhibi olmayı dahî düşünmemiş, dünya metâı ve malına mâlik olmayı hiç arzu etmemiştir. Nitekim şöyle buyururlar:

 1. Âzer değilem sâcid olam beyt-i sanemde
  Şeddâd değilem zevk ideyim bağ-ı İrem’de
 2. Cemşîd gibi zer-tâc olanı hâtıra almam
  Emvâlimi kimdir göre hâne-i rakamde
 3. Karun gibi mal cem‘ edemem yer yuda anı
  Görmem ebedî gönlümü miskal ü diremde
 4. Tekebbür-i Fir‘avnî’den Allah’a sığındım
  Tâ rûz-i kıyâmet küfürün nâmı kalemde
 5. Eyvângeh-i Kisrâ’yı görürsem nazar etmem
  Buldum şân u şevketi bugün bâb-ı keremde
 6. Besdir bize bu ni‘met-i îmân dîn-i İslâm
  Cân terk edeyim kurb-i rızâ sahn-ı haremde
 7. LUTFÎ der-i dergâh-ı İlâhî’de bulursun
  Devlet-i hidâyet îmân tâcı serimde

 1. Ben Âzer değilim, puthânede secde etmem, puta tapmam. (Hz. İbrâhim aley hisselâmın kavmi Irak’ta yaşayan Keldânîler idi. Yıldızlara ve gök cisimlerine taptıkları gibi putlara da taparlardı. Hz. İbrâhim atasının ve kavminin putlara taptıklarını görünce onları sert bir dille kınadı, putların tapılmaya lâyık olmadıklarını Allah’la insanlar arasında vâsıta olamayacaklarını, hatta onlardan hiç bir fayda ve zararın gelemeyeceğini bildirdi.) Şeddâd değilim. Bâğ-ı İrem’de zevk etmem. (Hûd Peygamber zamanında yaşamış olan Şeddâd, Yemen’deki Ad kavminin hükümdar ı idi. Zamanında birçok yapılar ve bendler inşâ ettirmiş ve kendisine kibir gelip tanrılık iddiasında bulunmuştu. Bunu ispat için de Bâğ-ı İrem denilen bir bahçe ve içine saray yaptırmış ve halkına buranın cennetten daha güzel bir yer olduğunu söylemişti. Şeddâd ordusuyla birlikte Bâğ-ı İrem’e giremeden helâk olmuş, bâğ-ı İrem de yok olmuştur.)
 2. rân mitolojisinde şarabı ilk bulan ve kullanan hükümdar diye bilinen Cemşîd gibi başında altın tâc olanı kale almam, onun gibi olmayı aklımdan geçirmem. Bu sözümün gerçekten doğru olduğunda şüpesi olan varsa; dünya malına dâir bir kayıt göstersin. Elhamdülillâh tapuda kaydım yok.
 3. Allah’ın kendisine çok büyük bir servet verdiği halde zekât vermeyip servetiyle kibirlenen ve sonunda Hz. Mûsâ aleyhisselâmın duâsı sonucu bütün servetiyle birlikte yere geçmiş olan Karûn gibi mal toplayamam, yer onu yutar. Az miktarda, üçbeş kuruş da olsa malım yoktur.
 4. Tâ kıyâmete kadar kâfirliği yazılıp söylenecek olan Firavun gibi kibirlenmekten Allah’a sığınırım. Eski zamanlarda Mısır’da hüküm süren Kıptî Hükündarlarına Fir‘avn (Firavun) denirdi. Bilhassa “ben Allah’ım” diyerek Hz. Mûsâ Aleyhisselâm ile uğraşanın adı yerine geçmiştir.
 5. İrân Hükümdarlarından Kisrâ’nın muhteşem sarayını görsem, nazar etmem. Şânı şöhreti, i’tibarı yüceliği bugün (bu dünyada) Rabbü’l -Âlemîn’in kerem kapısında buldum, elhamdülillâh ….
 6. Bize bu dünyada imân ni‘meti ile İslâm Dîni’nden olmak yeter; başka bir şey istemem (şükürler olsun). Âhirette Allah’ın rızâsını ve yakınlığını kazanarak sâlih kullarının dâiresine dâhil edilme karşılığında cânımı vermeye hazırım. Efe Hazretleri’nin bu niyâzı bizlere Hz. Yûsuf Aleyhisselâm’ın şu duâsını hatırlatıyor: “ Ey yerleri ve gökleri yaratan Rabbim! Sen dünyada da âhirette de sâhibimsin; benim canımı müslüman olarak al. Ve beni sâlihler arasına kat.” (Yûsuf 12/101)
 7. Lutfî ne dilersen ancak Îlâhî dergâhının kapısında bulursun. Ben ne buldumsa dâimâ o yüce dergâhının kapısında buldum . Elhamdülillah hidâyet devleti ve îman tâcı başımda duruyor.

Her zaman için ve her gün sofrasında sayısız kimselere ikramda bulunurdu. Yirmi iki yaşından îtîbaren altmış altı yıl sofrasına misâfirsiz el sunduğu ender görülmüştür. Sofrasına üç adama yeter yemek koyar, on adamı kemâliyle doyurur ve biraz da artardı. Kemâl-i sehâveti o derece idi ki etrafındaki mahremleri; “Bu zât yarını hiç düşünmüyor. Böyle de ikrâm ve ihsân olur mu?” diye düşünürler, fakat kendisine ihtâr etme cesâretini gösteremezlerdi. Çok mükrim olan bu zât, misâfirlerini, ikrâmını minnet bilerek ve duâlar ederek kemâl-i iltifatla yolcu ederdi. Misâfirin ayağı kesilirse o evden bereketin kalkacağına inanırdı. Efe Hazretleri’ne göre gönül, gül bahçesidir. Gönül gülleri de ikrâm etme duygusu yâni cömertliktir. Gönülde ikrâm etme duygusu solarsa, o gönül sâhibinde ahbâba hürmet ve himmet kalmaz. Onun için evinde bereket isteyen, hayır dileyen güzel bir bahâneyle evine misâfir çağırmalıdır.

Misâfirin kademleri kesilse
O evden bereket ref‘ olur elbet
Gönülde sehâvet gülleri solsa
Hurmet-i ahbâba kalır mı himmet

Bereket istersen devlet-hânede
Da‘vet et ihvânı bir bahânede
Hayr u bereketi bul bâ-hânede
Bakkal Muhammed’e etmeli hizmet

Efe Hazretleri,dünyası ve geçimi için, zengin olsun fakîr olsun hiç kimseye göz ucu ile veya îmâ ile de olsa tenezzül etmemiş ve evinin maîşetini temin için kimseden ufacık bir yardım almayı hatırından bile geçirmemiş; kendi geliri ile yetinmiştir.
Geçimi ise, köylerde yaşadığı sürece beslediği birkaç koyun, iki üç inek; ortakçıya ektirdiği yirmi-otuz kile hubûbat ve köylünün kendisine imamlık vazîfesine mukabil verdiği elli altmış kile zahîreden ibâretti. Son zamanlarda, kendisine niyâz ve istirhâmla hediye edilen ne ise, yerli yerince mahallini keşfederek; bir emâneti tevdî eder gibi ulaştırırdı. Yiyecek türü hediyeleri de misâfirlerine ikrâm ederdi.

İsmi güzel, cismi güzel, rûhu güzel Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz’in ahlâkıyla ahlâklanan Efe Hazretleri’nin mümtaz vasıflarından biri de sahî (cömert) oluşu ve sehâvete (cömertliğe) verdiği önemdir.
Efe Hazretleri “Sehâvet” redifli gazelinde, sehâvetin ma‘nasını ve mâhiyetini anlatarak Allah u Teâlâ’dan kendisini Kerîm ism-i şerîfine mazhar kılmasını ve sehâvet deryasına katmasını niyâz ediyor.

 1. Arş’dan urulur ferşe kadar nây-ı sehâvet
  Güneş gibi göz doldura mînâ-yı sehâvet
 2. Âlemleri halk eyleyen Allah’ı seversen
  Kanda bulunur kıymet-i vâlâ-yı sehâvet
 3. Ey nûr-i basar dîde-i insâf ile bir bak
  Pırlanta olur gün gibi kalâ-yı sehâvet
 4. Sehâvet ile Hakk heman hubbine vâsıl
  Elbette eder rif‘at-i bâlâ-yı sehâvet
 5. LUTFÎ Kerîm ism-i şerîfine ola mazhar
  Kerem-i Kerîm’e gark ede deryâ-yı sehâvet
 1. Kâinâtın en üst kısmı Arş’dan (dokuzuncu kat gökten) en alt kısmı ferş denilen yer yüzüne kadar cömertlik nâyı çalınır, cömertliğe övgüler yağar. Cömertlik kade hinin parlaklığı güneş gibi gözü doldurur; o kadar değerlidir.
 2. Âlemleri var eyleyen Allah’ı seversen söyle, cömertliğin yüce kıymeti gibi bir yüce kıymet nerede bulunur?
 3. Ey gözüm nûru insaf nazarıyla bir bak, cömertlik kumaşının gün gibi pırlanta olduğunu göreceksin. O, her zaman öyledir zaten.
 4. Cömertlik ile Cenâb-ı Hak hemen cömert kulunu, sevgisine eriştirir ve o kuluna elbette sehâvetin yüksek rutbesine yüceltir.
 5. Lutfî! Allahu Teâlâ’nın Kerîm ism-i şerîfine mazhar olsun, Kerîm olan Allah keremiyle cömertliğin deryâsına iyice batırsın, daldırsın.

Allah ve Resûlü Habîbullah cömertliği ve cömert kimseleri çok sever. Hiç sevmediği şey ise cimrilik ve cimri kimselerdir. Bu konularla ilgili ayet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler mü’minlerin dikkatini çekecek kadar çoktur. Bunlardan yalnızca birini, Haşr Sûresi’nin dokuzuncu Âyet-i Kerîmesi’ni hatırlayarak Efe Hazretleri’nin cömert ve cimri mukayesesini yapan iki şiirini kaydedelim.
“Daha önceden Medîne-i Münevvere’yi yurt edinmiş ve gönüllerine îmânı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri sevenler ve onlar verilenler karşısında içlerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri zarûret içinde bulunanlar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
Gerçekten ensârın (Medîne-i Münevvereli müslümanların, Peygamber dostlarının) muhâcirlere (Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye göç eden müslümanlara, Peygamber dostlarına) karşı tutum ve davranışı, aynen âyet-i Kerîme’de belirtilen çerçeve içinde cereyân etmiş; kendileri muhtâc iken başkalarının ihtiyacını giderme hasleti olan cömertçe verme (îsâr), ensarda doruk noktasına ulaşmıştır.
Efe Hazretleri cömertlerle cimrileri şöyle kıyaslar:

 1. Sahîler cûd ile makbûl olurlar
  Bahîller buhl ile melûl olurlar
 2. Sahîler cûd ile mahmûd olurlar
  Bahîller buhl ile merdûd olurlar
 3. ahîler cûd ile âbâd olurlar
  Bahîller buhl ile berbâd olurlar
 4. Sahîler cûd ile sultân olurlar
  Bahîller buhl ile hüsrân olurlar
 5. Sahîler cûd ile sultân olurlar
  Bahîller buhl ile hüsrân olurlar

  1. Sahîler, (cömertler) cömertlikleriyle herkes tarafından değer verilen kimse olurlar. Cimriler, cimriliğiyle herkesin bezdiği, bıktığı kimse olurlar.
  2. Cömertler cömertlikleriyle övülürler. Cimriler cimrilikleriyle kovulurlar.
  3. Cömertler cömertlikleriyle şen ve beğenilen olurlar. Cimriler cimrilikleriyle çirkin ve beğenilmeyen olurlar.
  4. Cömertler cömertlikleriyle sultân olurlar. Cimriler cimrilikleriyle hüsrân olurlar.
  5. Cömertleri Hazret-i Allah sever Cimrilerde Allah sevgisi yoktur yâni Allah onları sevmez.
 1. Sahîler açarlar bâb-ı cenneti
  Bahîllerde yokdur Hakk’ın rahmeti
 2. Sahîler kerem-i Hakk’a dayanmış
  Bahîller buhlünün nârına yanmış
 3. Sehâvetdir kula Hak’dan hidâyet
  Bahîllerdir olan ehl-i şekavet
 4. Sahîlerdir habîbullah âlemde
  Bahillerdir adüvvullah âdemde
 5. Sahîleri sever Lutfi bir Allah
  Budur hukm-i Hudâ vallahi billâh

 1. Cömertler cennetin kapısını açarlar. Cimrilerde Hakk’ın rahmeti yoktur; cennete giremezler
 2. Cömertler Hakk’ın keremine dayanmıştır. Cimriler, cimriliklerinin âteşine yanmıştır.
 3. Cömertlik, Allahü Teâlâ’nın kuluna hidâyetine delildir. Cimrilik, kulun şekavetine (Seâdetten mahrum olma) delildir.
 4. Âlemde Allah’ın sevdiği kimseler, cömertlerdir. Âdemde (insanlar arasında) Allah’ın düşmanı cimrilerdir.
 5. Lutfî, bir olan Allah, cömertleri sever. Vallahi ve billâhi Hûdâ’nın hükmü budur.

 1. Sahîler okurlar dâim Kur’ân’ı
  Bulurlar gönlünde nûr-i imânı
  Olurlar derd ile havf ü recâde
  İlticâ eylerler rahm-i Rahmân’ı

 2. Bahîller severler mâl-i dünyâyı
  Unutmuşlar zât-ı pâk-i Mevlâ’yı
  Atmışlar dünyâya meyl-i sevdâyı
  Hâtırlarında yok havf-i Rabbânî

 3. Sahîlerin vardır âlî himmeti
  Başlarında sehâvetin devleti
  Sahîye âşıktır Hakk’ın rahmeti
  Sahîlerdir açan bâb-ı cinânı

 4. Sevilmez bahîlin bir harekâtı
  Yetimlere vermez mâlın zekâtı
  Fakîre miskine yok merhameti
  Dutmuştur tarîk-ı bâb-ı nîrânı
 5. Sahîler gözlerler ibâdullahı
  İhsanla bulurlar rızâullahı
  Sahîler açarlar dergâhullahı
  Sahîlerdir Hak yolunun kurbânı

 6. Bahîller fakîri miskini görmez
  Uryânın yetîmin hâtırın sormaz
  Kullardan utanup borcunu vermez
  Sâil olan vallah sevmez ihsânı
 7. Sahîlerdir nûr-i şem‘adan elde
  Habîbullah olmuş nâmları dilde
  Se‘âdet kemeri sehâvet belde
  Cennet-i a‘lâda eder devrânı

 8. Bahillerdir kalan yabân-ı çölde
  Adüvvullah olmuş nâmları dilde
  Şekavet kemeri bağlamış belde
  Hayâsı yok söyler her hezeyânı

 9. Îmândan sehâvet alur kuvveti
  Emr-i şerî‘ate eyler dikkati
  Tarîk-ı İslâm’a gayet hurmeti
  İki cihan sahî bulur emânı

 10. Âlim olsa âdem bilse Mevlâ’yı
  Can u dilden sevse Hakk Te’âlâ’yı
  Zât-ı Muhammed’e verse sevdâyı
  Fedâ eder bütün mâl ile cânı

 11. Sahîlerdir kurb-i Mevlâ’ya karîb
  Sahîlerdir ind-i Mevlâ’da habîb
  Sehâvetdir herbir dertlere tabîb
  Âlim sahî olsa sen gör sultânı

 12. Âlim bahîl olsa ednâ-yı nâsdır
  Sehâvetli âlim dîne esâsdır
  Sahî âlim sanma nâsa kıyasdır
  Merhametli âlim alur meydânı

 13. LUTFİYÂ var ise sadrında himmet
  Kurban ol İslâm’a eyle mehamet
  Rahmet bulur elbet eyleyen hizmet
  Hizmet eden elbet alur dermânı


 1. Cömertler, dâimâ Kur’ân-ı Kerîm’i okurlar, gönüllerinde îmânın nûrunu bulurlar; korku ile ümit arasında derd ile Hakk’a sığınırlar. Rahmân’ın (kullarına acıma ve şefkâti fazla olan Allah’ın) acıma ve şefkatini dilerler.
 2. Cimriler, dünya malını severler; yüce Mevlâ’nın noksan sıfatlardan münezzeh pak zâtını unutmuşlardır. Cimriler kendini dünyâya atmışlar ve dünyâya aşırı bir arzuyla meyletmişlerdir. Onların hatırlarında Allah’tan bir korku yoktur.
 3. Cömertlerin âlî himmeti (yüce gayreti ma‘nevi gücü) vardır. Başlarında sehâvetin devleti (seâdet ve bahtiyarlığı) vardır. Hak Teâlâ’nın rahmeti cömertlere âşıktır. Cennetlerin kapısını açan sahîlerdir.
 4. Cimrinin hiç bir hareketi sevilmez. Yetimin hakkına riâyet etmez, servetinin zekâtını vermez. Cimrinin fakîre, miskine merhameti yoktur. Bu suretle cehennem kapısının yolunu tutmuştur.
 5. Cömertler Allah’ın kullarını gözlerler; Onlara ihsân ile Allah’ın rızâsını bulurlar. Cömertler Allah’ın dergâhını açarlar. Hak yolunun kurbanı cömertlerdir.
 6. Cimriler fakîri, miskini görmez; çıplağın, yetimin hatırını sormaz, kullardan utanıp borcunu vermez. Cimri olan vallahi ihsânı sevmez
 7. Cömertler şamdanın mumu gibi eldedir; Allah’ın sevdiği kimseler olmuşlar, nâmları dildedir; saâdetin kemeri cömertlikleri beldedir. Cennet-i âlâ’da onlar gezer dolaşır.
 8. Çölün ıssız, insan yaşamayan yerinde kalan cimrilerdir. Cimrilerin nâmları “Allah düşmanı” olarak dildedir. Bahtsızlığın, mutsuzluğun kemerini belde bağlamış. Cimrinin hayâsı yoktur, her saçma sözü söyler.
 9. Cömertlik kuvvetini îmândan alır. Şerîâtin emrine dikkat eder. Cömerdin İslâm yoluna hürmeti çoktur. Cömert iki cihanda huzûr ve güveni bulur.
 10. Bir kişi âlim olsa, yüce Mevlâ’yı bilse; cân u dilden Hak Teâlâ’yı sevse; Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme âşık olup ona gönlünü verse, cânını ve bütün malını fedâ eder.
 11. Cenâb-ı Hakk’a yakın olanlar cömertlerdir. Yüce Mevlâ katında sevgi bulanlar, cömertlerdir. Cömertlik derdin her türlüsüne tabibdir. Âlim de cömert olmalı. Cömert olan âlimin, emsâli arasındaki saltanatını (şânını, otoritesini, i‘tibarını) sen seyreyle…
 12. Âlim cimri olursa insanların en kötüsü en düşüğü olur. Cömert âlim dîne esastır, temeldir. Cömert âlimin değeri halkla kıyaslanarak ölçülmez. Onun değeri Hak katında yücedir. Merhametli âlimin Hak katındaki değeri artar. İnsanlar arasında da îtibarı yükselir. Saygıdeğer bir kimse olur.
 13. Ey Lutfî göğsünde himmet varsa, canla başla müslümanlara hizmet et; onlara karşı merhametli ol. Hizmet eden elbette râhmet bulur. Hizmet eden elbet dermânı alır.

Sehâvet üzerinde hassâsiyetle duran ve yaşayışında bu Muhammedî güzelliği samîmiyetle ve mahviyetle gösteren Efe Hazretleri ısrarla şu tenbihte bulunmaktadır:

 1. Sehâvetten sukût etme yamandır Sehâvet erbâbı dost-ı Rahmân’dır Sehâveti olan kâmil imândır Kullarına sultân bayramlık verir
 1. Sehâvetten; yüksek cömertlik hasletinden aşağıya düşmek iyi değildir. Sehâvet erbâbı Rahmân olan Allah’ın dostudur. Sehâveti olan kâmil îmân sâhibidir. Bu özelliğe sâhip kullarına Allah bayram sevincini yaşatacak ikrâm ve ihsânlarda bulunur.

Düşkünlere ve hastalara, analarının babalarının gösteremeyeceği şefkat ve merhameti gösterirdi. Yanına gelenlerin dertleriyle dertlenir; onların acılarını tâ içinde hissederdi. Çok kimseler de yanından ızdıraplarına çâre ve dertlerine dermân bulunmuş halde ferahla ayrılırlardı.

 1. Dilersen Hazret-i Hak’tan bulasın lutf u ihsânı
  Gönül ravzasına câna erişe feyz-i Rabbânî
  Gözet her bir umurunda bugün fermân-ı Kur’ân’ı
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Fakîre merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 2. Adâlet merhamet insâf gerektir ehl-i îmâne
  Mürüvvet et kıyâs-ı nefs ile zulmetme insâne
  Revâ mı zulm ile dâhil olasın nâr-ı hırmâne
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Zaîfe merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 3. Cenâb-ı zü’l-Celâl Allah seni halk eyledi yoktan
  Aman mahlûkunu ağlatma havf eyle utan Hakk’dan
  Kemâl-i kudreti seyret bugün enfüs ü âfakdan
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Fakîre merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 4. Düşerse destine abd-i Hudâ’ya merhamet eyle
  Düşün rûz-i kıyâmeti güzel insan gibi söyle
  Gece gündüz Hudâ’dan kork anı evlâd gibi besle
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Zaîfe merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 5. Yetîmi ağlatan elbet olur nârullahe dâhil
  Zaîfi sızlatan mutlak cehennemde olur sâil
  Erişir mazlûmun âhı der-i dergâhe yok hâil
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Fakîre merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 6. Fakîrler bâr-ı girân bir belâya mübtelâ olmuş
  Fakîrlik bir cehennemdir bu nârı dünyada bulmuş
  Zelîl olmuş hakîr olmuş bugün ki kapuna gelmiş
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Zaîfe merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 7. Fakîrin âhının okuna vallahi siper olmaz
  Kişi eylediği zulmü cihanda sanma ki bulmaz
  Muhakkak intikam eyler Hudâ hak kimseye kalmaz
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Fakîre merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 8. Hisab görmek yola urmak zemânında adâlet et
  Bütün âlemleri halk eyleyenden kork mürüvvet et
  Gözetme nefsini Allah içün ana şefâ’at et
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Za’ife merhamet eyle kerem ede kerem kânı

 9. Dilersin cennet-i Firdevs-i a‘lâda Muhammed’i
  Güzel dut gözle hâtırı bugün ümmet-i Ahmed’i
  Gerektir Lutfiyâ bunda bulasın bâkî devleti
  Aman zulmetme bir ferde yitirme Rahm-i Rahmân’ı
  Fakîre merhamet eyle kerem ede kerem kânı


 1. Ey Cân! Hazret-i Hak’dan lütuf ve ihsânı, İlâhî tecellî ve feyzin gönül bahçesine erişmesini istersen; her işinde Kur’ân-ı Kerîm’in emrini gözet. Ey Cân ! Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Ey Cân! Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana kerem eder.
 2. Îmân ehline adâlet, merhamet, insâf gerektir. Kıyâs-ı nefs eyle, mürüvvet et (mert ve hakkıyla insan olana yakışacak tutum ve davranışlarda bulun ); insana zulmetme. Zulm ile mahrûmiyet âteşine (hiçbir şeyi elde edememe azabına) dâhil olman revâ mı? Ey Cân ! Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın, rahmetini yitirme. Ey Cân! Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana kerem eder.
 3. Ey Cân! Celâl (büyüklük, ululuk, yücelik) sâhibi Allah seni yoktan yarattı. Cenâbı Allah’tan kork ve utan, aman yarattıklarını ağlatma. Kendine ve kendinde olana; kâinata ve kâinatta olanlara bakarak Cenab-ı Hakk’ın yüce kudretini bir gör. Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 4. Ey Cân! Allah’ın bir kulu eline düşerse yâni senin emrin altında bulunursa, ona merhamet eyle. Kıyâmet gününü düşün, onunla konuşurken bir iş yaptırırken insan gibi güzel söz söyle. Gece gündüz Allah’tan kork, onu evlat gibi besle. Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 5. Yetîmi ağlatan elbette Allah’ın ateşine, cehennemine dâhil olur. Zayıfı, güçsüzü, kuvvetsizi sızlatan kayıtsız şartsız, onlardan esirgediği merhameti cehennemde kendisi dilenir. Mazlûmun âhı Hakk’ın dergâhının kapısına ulaşıverir. Zirâ mazlumun âhı ile Hakk’ın yüce dergâhı arasında engel yoktur. Ey Cân ! Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 6. Fakîrler taşınması güç bir yüke bir belâya mübtelâ olmuş. Fakîrlik bir cehennemdir; fakîr bu ateşi dünyada bulmuş. Zelîl olmuş, hakîr olmuş da mâdem ki bu gün kapına gelmiş. Ey Cân ! Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 7. Fakîrin âhının okuna vallâhi siper olmaz. Kişi eylediği zulmün cezâsını dünyada bulmaz zannetme. Allah muhakkak intikam alır. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ey Cân ! Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 8. Çalıştırdığın kimsenin hesâbını görürken adâletli davran, güzellikle yolcu et. Bütün âlemleri yaratan Allah’tan kork. İyilikle, insanca davran. Kendi nefsini gözetme, fakîri kendine tercih et. Allah için ona şefkatli ol. Ey Cân ! Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 9. Ey Lutfî! Cennetin en yüksek makamı olan Firdevs’de Muhammed sallallahû teâlâ aleyhi vesellemle beraber olmayı dilersen, bugün ümmet-i Ahmed sallallahû teâlâ aleyhi vesellemin hatırını gözet. Ebedî seâdeti bulmak için bu husûsa riâyet et. Aman bir ferde zulmetme. Aman zulmedip Rahmân olan Allah’ın rahmetini yitirme. Fakîre merhamet edersen kerem kaynağı Allah da sana ikrâm eder.
 1. Ey tâlib-i cinân olan
  Merhamet et fakîrlere
  Makamâtı âlî olan
  Merhamet et fakîrlere

 2. Merhamet edene Mevlâ
  Merhamet eder o a‘lâ
  İstersin kadrin mu‘alla
  Merhamet et fakîrlere

 3. Dilersin rahmet-i Rahmân
  Yâr-i kadîm ola îmân
  Düşmüşlere eyle ihsân
  Merhamet et fakîrlere

 4. Halâsın istersin nârdan
  Cânın kurtarasın vârdan
  Dilersin seyr-i dîdârdan
  Merhamet et fakîrlere

 5. Dilersin yüzün ağ olsun
  Kabrinde nûr çerâğ olsun
  Cennet sana durağ olsun
  Merhamet et fakîrlere

 6. İstersen Livâü’l- hamd’i
  Nûr-civâr-ı Muhammed’i
  Devlet dilersin sermedî
  Merhamet et fakîrlere

 7. Mal Allah’ındır sen dahî
  Hâlık’ı düşün ey ahî
  Olur mu düşün bir dahî
  Merhamet et fakîrlere

 8. LUTFÎ maldâr oldu çoklar
  Anlar hani şimdi yoklar
  İns ü cinni ölüm oklar
  Merhamet et fakîrlere


 1. Ey cennetleri isteyen! Fakîrlere merhamet et. Ey yüce makamlara, mevkîlere sahip olan! Fakîrlere merhamet et.
 2. O yüce Mevlâ, merhamet edene merhamet eder. İ‘tibâr ve haysiyetim yüce, değer ve derecem yüksek olsun diyenler fakîrlere merhamet etsin.
 3. Rahmân Allah’ın rahmetini diliyorsan; ezelden beri yârim olan îmânım bana yoldaş olsun diyorsan; düşmüşlere ihsân et fakîrlere merhamet et.
 4. Cehennemin ateşinden kurtuluş istersen; cânının varlık ve benlikten temizlenmesini dilersen, cennette Allah’ın dîdârını seyretmeyi umarsan; fakîrlere merhamet et.
 5. Kabrinde nûrdan kandilin yanmasını, mahşerde yüzünün ak ve netîcede makam ve mekânının cennet olmasını dilersen fakîrlere merhamet et.
 6. Mahşer yerinde mü’minlerin gölgesinde toplanacakları Peygamber Efendimiz’in Hamd Sancağı’nın altında olmayı, Efendimiz Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin nurlu civârında bulunmayı istersen; ebedî seâdet dilersen, fakîrlere merhamet et.
 7. Mal Allah’ındır sen de, ben de bütün varlık Allah’ındır. Ey din kardeşim var edeni yaratanı düşün lütfen, tekrar tekrar düşün ortada neyim var diye. Öyleyse fakîrlere merhamet et.
 8. LUTFÎ dünyadaki bir çokları mal mülk sâhibi oldular, bunlardan kim kaldı?… Hani şimdi yoklar. İnsanlar ve cinler muhakkak ölüm okuna hedef olacaklardır ve bâkî âleme göçeceklerdir. Bu hususu iyi düşün ve fakîrlere merhamet et.

Kendisini ziyârete gelenlere dâimâ: “Herkese hüsn-i zan etmeyi, hiçbir kimseyi incitmemeyi, hiçbir ferdi hor görmemeyi, mürrüvvetli olmayı, alırken satarken insaflı olmayı tavsiye ederdi. “Hüner incinmemek, incitmemek, ikrâmını minnet bilmektir.” buyururdu.

 1. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme
  Esîr-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme
  Tarîk-ı aşkda bî-çâreyi hicrânı incitme
  Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân’ı incitme
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 2. Elin çek meyl-i dünyâdan eğer âşık isen yâre
  Mehabbet câmını nûş et asıl Mansûr gibi dâre
  Misâfirsin felek bâğında kendin salma efkâre
  Düşersin bir belâya sabrı kıl Mevlâ verir çâre
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 3. Bulaşma çirk-i dünyaya vücûdun pâk-tâhirken
  Güvenme mâl u mülk ü mansıbın ifnâsı zâhirken
  Nic’oldu mâli Karûn’un felek bağında vâfirken
  Nedir bu sendeki etvâr-ı derd gönlün misâfirken
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 4. Hasislikden elin çek sen cömerd ol kân-ı ihsân ol
  Konuşma câhil ü nâdân ile gel ehl-i irfân ol
  Hakîr ol âlem-i zâhirde sen ma‘nâda sultân ol
  Karıncanın dahî hâlin gözet dehre Süleymân ol
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 5. Ben insanım diyen insâna düşmez şâd u hândanlık
  Düşen bî-çareyi kaldırmadır âlemde insanlık
  Hakîkat ehlinin hâli dürür dâim perîşanlık
  Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 6. Ben irfânım deyü her yerde kendin atma meydâna
  El elden belki üstündür ne lâzım uyma şeytâna
  Yakîn olmak dilersin Hazret-i Hallâk-ı ekvâna
  Cihanda tatlı dilli olması lâzımdır insâna
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 7. elîs-i meclîs-i ehl-i hakîkat ol firâr etme
  Hevâ-yı nefsine tabi‘ olan yerde karâr etme
  Tekebbürlük eden insâna aslâ i‘tibâr etme
  Sana cevr ü cefa ederse bir kes inkisâr etme
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 8. Vefâsı var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devrânın
  Eser yeller yerinde hani ya taht- ı Süleymân’ın
  Yalınız adı kaldı âlem-i zâhirde Lokmân’ın
  Geçer bir lahzada ru’yâ misâli ömrü insânın
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 9. Sana bir fâide yokdur bilirsin halkı gıybetten
  Gözün aç âlemi bir bir geçir sen çeşm-i ibretden
  Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i muhabbetten
  Yeme kul hakkını korkar isen rûz-i kıyâmetten
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 10. Hakîkat bahrinin gavvası ol terk-i mecâz eyle
  Çıkar ha alma mazlûmun âhın sen ihtirâz eyle
  Çekil semt-i Habîb’e ey gönül azm-i Hicâz eyle
  Yüzün tut hâk-i pâyine hemân arz-ı niyâz eyle
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme

 11. Gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe
  Mehabbet şemsi doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe
  Ne müşkil hâcetin varsa hemân arzeyle Allah’e
  Der-i Mevlâ dururken bakma Lutfî başka dergâhe
  Felekde hâsılı insân isen bir cânı incitme
  Günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme


 1. Sakın kimsenin kalbini kırma kimsenin cânını incitme. Ağlayıp inleyen, kimsesiz, aslî vatanından ayrı düşmüş insanı incitme. Aşk yolunda ayrılığın acısını çeken zavallıyı incitme. Her belâya sabret, Rahmân olan Allah’ın hânesini, gönlü incitme. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam ma‘nâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi âlemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 2. Eğer yegâne dost olan Hakk’a âşık isen dünyâya gönül vermekten vazgeç; muhabbet şerâbının kadehinden iç, Hallâc- ı Mansur gibi darağacına asıl… Bu dünya bâğında misâfir olduğunu dâima hatırlayarak kendini kuruntulara bırakma; bitip tükenmez hırs ve arzulara kaptırma. Bir belâya düşersen sabret; elbette Mevlâ sabredenlerle berâberdir. İhtiyâcın olan ne ise sana muhakkak verecektir. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam ma‘nâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 3. Allâhü Teâlâ seni yoktan vâredip temiz olarak bu dünyaya gönderdi. Vücûdun tertemizken niçin dünyânın pisliğine bulaşıyorsun? Bulaşma! Mal, mülk ve mansıbın (makam) yok olacağı besbelli iken neden onlara güveniyorsun ? Güvenme! Dünya hayatında çok mala ve mülke sâhip olan Karûn’un malı nice oldu? Bu dünyâ hayatının, bir ağaç altında gölgelenme süresi kadar kısa ve sen de bu kadar kısa süreli misâfir olduğunu bildiğin halde; bu fânî dünyânın nesine kederleniyorsun? Sendeki bu hüzünlü tavırlar niye? Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam ma‘nâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 4. Cimrilikten vazgeç! Cömert ol, cömertliğin kaynağı ol. Haddini bilmeyen câhillerle, irfândan nasîbi olmayanlarla konuşma, gel irfân ehli olmaya çalış. Dış görünüşe önem verme. Halk arasında hiçe sayılan, saygı gösterilmeyen ve değer verilmeyen biri olman önemli değil. Asıl önemli olan mânevî ve ebedî dünyada sultan olmaktır. Karıncanın dahi durumunu gözet zamanının Süleymân’ı ol.(Dâvûd Aleyhisselâm’ın oğlu olan Süleymân aleyhisselâm hem pâdişah hem peygamberdir. Geçimini devlet hazinesinden değil ördüğü zenbiller sayesinde kazanmıştır. Bir gün Süleymân aleyhisselâm ordusuyla birlikte sefere giderler. Karınca vâdîsine geldikleri zaman karınca beyi “Ey karıncalar yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin” dedi. Süleymân aleyhisselâm onun sözüne gülümseyerek dedi ki: “Ey Rabbim! Bana ve anama- babama verdiğin nîmete şükretmemi ve hoşnûd olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. (Neml Sûresi / 18, 19) İşte karıncayı dahi incitmemek, böyle bir duâ ile Hakk’a sığınmak Süleymanlıktır. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam ma‘nâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 5. Ben insanım diyen insana gülüp eylenmek yakışmaz. Âlemde insanlık, düşen çâresizleri kaldırmaktır. Hakîkat ehli az güler çok ağlarlar. Onlar hep mahzun ve perîşan bir hâl içindedirler. Sonra pişmanlık duyacağın bir işi yapma. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam manâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 6. İrfan sâhibiyim diye şeytana uyup her yerde kendini meydana atma. O meydanda senden üstün olan irfân sahipleri vardır zirâ el elden üstündür. Âlemleri yaratan Hazret-i Allah’a yakın olmak dileyen insanın cihanda tatlı dilli olması lâzımdır. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam manâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 7. Allah dostu olan kimselerin meclislerinde otur; onlarla bir arada bulun; onlardan kaçma. Nefsî arzularına uyan kimselerin bulunduğu yerlerde durma. Büyüklük iddiâsında olan, kibirlenen insana asla i’tibar etme. Bir kimse sana haksızlık edip üzerse kırılıp gücenme, gücenip de beddua etme. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam manasıyla lâyık biriyim diyor isen bir cân incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahû Aleyhi Vesellem’i incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 8. Bu âlemin geçici ve vefâsız olduğunu gör. Süleyman aleyhisselâmın saltanat tahtı hani ? Yerinde yeller eser. Hikmet ve hekimliğin pîri ve sembolü olarak bilinen Lokman aleyhisselâmın bu âlemde yalnız adı kaldı. İnsan ömrü rüyâ gibi bir anda geçer. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam manasıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 9. Halkı çekiştirmekten; onun bunun arkasından söz söylemekten sana bir fayda olmadığını bilirsin. Niçin gaflet edersin? Gözünü aç ve bu âlemi; sakınmak ve çekinmek üzere ders alıp uyanma niyetiyle bir bir gözden geçir. Allah’ını bilenlerden, birbirini Allah için sevenlerden zarar gördüm diyen bir kimse göremezsin. Dünyanın son bulduğu zamanda bütün ölülerin dirilip bir araya toplandığı; herkesin hesaba çekildiği iyinin iyi, kötünün de kötü karşılık aldığı muhâkeme gününden korkuyorsan kul hakkı yeme. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam manasıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 10. Hakîkat denizinin dalgıcı ol, gerçek olmayanı terkeyle. Mazlûmun âhını alma, sakın!. “ Alma mazlûmun âhını çıkar âheste âheste”sözünü unutma” Ey gönül Hicaz diyârına yürü, Sevgili Peygamber’inin semtine çekil. O’nun ayağının toprağına, mukaddes türbesi’ne yönel; yüzünü çevir ve hemen niyâzını arz eyle. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan den-meye tam manâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cân incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.
 11. Uyanık kalb sâhibinin gönül aynasını dâima silmesi ve temiz tutması lâzımdır. Gönüle muhabbet güneşi doğduğu vakit; onun ne aya ne de güneşe ihtiyacı yoktur. Zaten güneş ile ay dış dünyamızı aydınlatan fânî varlıklardır. Her neye ihtiyacın varsa halledemediğin ne gibi müşkillerin varsa, hemen Allahü Teâlâ’ya arzet!. Ey! Lutfî Mevlâ’nın kapısı dururken başka kapıya gitme; Mevlâ’nın dergâhı dururken başka bir dergâha bakma. Sonuç olarak sözün kısası, bu dünyada insan denmeye tam manâsıyla lâyık biriyim diyor isen bir cânı incitme; bir cân inciterek günahkâr olma. Sonra şân sâhibi alemlerin fahri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahû aleyhi vesellemi incitirsin. Sakın O’nu incitme.

Sarhoşları dahi huzuruna kabul eder; fâsık, sâlih seçmez herkesi menziline oturtur ve herkese lâyık olduğu şekilde muhatab olur, alâka ve iltifatlarıyla memnûn ederdi. Yolunu şaşırmış olarak ziyâretine gelenler, doğru yola ererek yanından ayrılırlardı. Müddeti hayâtında hiç kimseye taarruz etmemiş ve hiçbir ferdin kalbini kırmamış bir insan-ı kâmildi.

 1. Mahlûku halk eden Allah
  Kitab göndermiştir vallah
  Dâim de “amentü billah”
  Her amelin olsun lillah
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 2. Bilirsin ki Allah vardır
  İslâm’a îmânı yârdır
  Bu dünya fâni bir dârdır
  Âhiret dâr-ı karardır
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 3. Tasdîk eyledin Kur’ân’ı
  Tevhîd eyledin Rahmân’ı
  Nâr-ı cehîme îmânı
  Vardır kıyâmet divânı
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 4. Bilirsin haram helâli
  Bilirsin sevap vebâli
  Aman olma lâ-übâli
  Terk eyle boş kıyl ü kali
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 5. Bu dünya seni terk eder
  Devletin hep elden gider
  Ölüm bir gün kabre güder
  Biri sürer biri yeder
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 6. Ağ tüylerin nişân olur
  Ölümün kehkeşân olur
  Vücudun perişân olur
  Gözlerin hûn-feşân olur
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 7. Adâlet et umûrunda
  Namazın kıl huzûrunda
  Şâkir-i dîn sudûrunda
  Rahat eyle kubûrunda
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 8. Nisvâne merhamet eyle
  Anlara lutf ile söyle
  Etfâl ile de ol öyle
  Şerî‘atin yolu böyle
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 9. Herkese münâsip emr et
  Lâyık olmayanı terk et
  Gücün yettiğine emr et
  Resulullah yoluna git
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 10. Ol fakîr ki yüzen bakar
  Gözlerinin yaşı akar
  Mü’min olan kalb mi yıkar
  Boynuna la‘net mi takar
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 11. Kimsenin gönlünü kırma
  Sakın harama el urma
  Bir ferdin aybını görme
  Günah meclisinde durma
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 12. Ziyankâr adüvvullahdır
  Zâlimin hasmı Allah’dır
  İslâm hasbeten lillahdır
  Bu emr-i Resûlullahdır
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 13. İhtiyâra eyle hurmet
  Sabîlere kıl merhamet
  Misâfire sarf et ni‘met
  Allah’tan istersen rahmet
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı

 14. Komşulara hayırhâh ol
  Ahvâllerinden âgâh ol
  İnsanlık eyle bir şâh ol
  LUTFÎ makbûl-i dergâh ol
  Sakın incitme bir cânı
  Yıkarsın Arş-ı Rahmân’ı


 1. Yoktan var eden ; yaratan Allah’tır. Allah, kitab (Kur’ân-ı Kerîm) göndermiştir. Allah hakkı için dâimâ ben Allah’a inandım de ve her amelini de Allah için yap. Sakın bir cânı incitme. Bir cânı incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın. (Arş, mevcûdâtı kuşattığı için, yüksekliğinden dolayı bu ismi almıştır. “ Rahmân Arş’a istiva etmiştir. (Arş’ı hükmü altına almıştır.” (Tâhâ/5) Arşü’l-Azîm (azametli Arş, çok büyük Arş) Arşü’lKerîm (bereketli Arş), Arşü’l-Mecîd (şerefli Arş) diye tavsif edilmektedir. Arş’ı yaratan ve onun sâhibi Allah’tır. Arş’a hükmeden ve hükmü Arş’ı kaplayan Rahmân’dır. “Arş’ı yüklenen (hamele-i ateş) ve bir de onun çevresinde bulunup , onu tavaf eden melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na imân ederler. Mü’minlerin de bağışlanmasını isterler ve şöyle dua ederler: Ey Rabbim! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla onları cehennem ateşinden koru. Rabbimiz! Onları da onların atalarından, zevcelerinden nesillerinden iyi olanları kendilerine va‘d ettiğin Adn Cennetlerine koy. Şüphesiz Aziz ve Hakîm olan sensin! bir de onları kötülüklerden koru, sen kimi kötülüklerden korursan o gün muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu ne büyük kurtuluştur.” (Mü’min/7-8-9)
 2. Bilirsin ki Allah vardır. Müslümana îmânı yârdır. Bu dünya gelip geçici bir yerdir. Karar yeri kalıcı olan âhirettir. Sakın bir canı incitme. Bir cânı incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 3. Kur’ân’ın gerçek olduğunu söylüyorsan, Rahmân olan Allah’ın varlığına ve bir olduğuna inanarak “Lâ ilâhe illallah” diyorsan, cehennem ateşine îmânın varsa, kıyâmette İlâhî dîvânda muhakkak hesap verilecektir inancına sâhipsen, sakın bir cânı incitme. Bir cânı incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 4. Haramı helâli; sevâbı vebâli bilirsen aman lâubâli olma (İlâhi emir ve yasaklara kayıtsız ve saygısız olma) ve dedikoduyu terket. Sakın bir cânı incitme. Bir can incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 5. Bu dünyâ bir gün seni terk eder, seâdet ve servetin hep elden gider. Ölüm seni kabre sevk eder. Ak tüylerin nişân, ölümün kehkeşân ve vücûdun perîşân olur; gözlerin kan saçar.
 6. Öyleyse bütün bunları iyi düşün ve sakın bir cânı incitme. Bir cânı incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 7. Emirlerinde âdil ol, emrinin altındakilere adâletle muâmele et. Cenâb-ı Hakk’ın huzûrunda olduğunun şuûruna sâhip olarak ; O’nun seni gördüğünü idrâk ederek, Allah’ı görüyormuş gibi namazını kıl İslâm dînine bağlı; İslâm ni‘metine sâhip olduğuna gönülden şükret. Böylece kabrinde mahşere kadar rahat edersin. Âdil bir mü’min; huzûrla namaz kılan bir müslüman, İslâm ni‘metine gönülden şükreden bir kul ve kendini âhirete hazırlayan bir insan olarak aman bir cânı incitme, Rahmân’ın Arş’ını yıkma…
 8. Hanımlara ve çocuklara; hanımına ve çocuklarına şefkat ve merhamet eyle. Onlara lütufkâr ol ve şefkâtle davran, Kur’ân ve sünnetin yolu böyle … Öyle ise sakın bir cânı incitme, incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 9. Herkese uygun olanı yap, uygun olanı emret, herkesin liyâkati, idrâki, tahammülü farklıdır. Bu hakîki çerçevede herkesi hoş tut ve onlara kıyas-ı nefs ve insâf ölçülerine riayet ederek, muamele et. Sakın bir cânı incitme. Bu yol Resulullah sallalâhû aleyhi ve sellemin yoludur bu yoldan git.
 10. Gözlerinin yaşı akarak yüzüne bakan bir fakîri nasıl incitirsin ? İmân esaslarına inanan bir insan kalb yıkar mı? Boynuna la‘net sıfatını takar mı? Mü’min Allah’ın rahmet ve merhametinden afv u mağfiretinden mahrûm kalmak ister mi? Sakın bir cânı incitme. Bir cânı incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 11. Kimsenin gönlünü kırma. Harama sakın el uzatma. Bir ferdin ayıbını görme. Günah meclisinde durma. Sakın bir cânı incitme yoksa Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 12. Zarar ve ziyâna yol açan, zarar veren Allah düşmanıdır. Zarar ve ziyâna yol açana, zarar verene Allah düşmandır. Haksızlık ve zulüm edenin; kıyıcı (?s.180) ve merhametsizin düşmanı Allah’tır. İslâm doğrudan Allah rızâsı için herhangi bir kötü niyet beslemeksizin veya karşılık ummayarak iş yapmaktır, yaşamak ve yaşatmaktır. Bu yaşama ve yaşatmanın sırrı Allah’ın Elçisi Efendimiz’in emrindedir. Sakın bir cânı incitme! İncitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 13. Allah’tan rahmet istersen; ihtiyara hürmet eyle, çocuklara merhamet eyle, mi-sâfire iyilik ve ihsanda bulun; Allah’ın bağışladığı yiyecek ve içeceklerden ikrâm et. Sözün özü, Allah’dan rahmet istersen; sakın bir cânı incitme. Bir cânı incitirsen Rahmân’ın Arş’ını yıkarsın.
 14. Komşuların iyiliğini arzu et; onlara faydalı olmak için onların durumlarını bil, öğren. İnsana yaraşır şekilde davranmak sûretiyle insanlar arasında seçkin bir yerin olsun. Nitekim “insan topluluğunun hâdimi o topluluğun seyyididir.” buyurulmaktadır. Lutfî dergâha kâbul edilen bir insan ol. Sakın bir cânı incitme! İncitirsen Rahmân’ın Arşı’nı yıkarsın. Lutfî sakın bir cânı incitme ve insanca insanlara hizmet et. Bu suretle de Arş’ı yüklenen ve Arş’ın etrâfında Allah’a hamd ederek tavaf eden meleklerin duâlarına mazhar ol.

Efe Hazretleri, 1939’dan bâkî âleme göçüş tarihi olan 1956’ya kadar Erzurum’da ne kadar tâlib-i ilim var ise onları hüsn -i teveccüh, hüsn-i kabul ve kemâl-i şefkâtle teşvik ederek himâye etmiştir. O tarihlerde Erzurum’un içinde ve dışında yetişen vâizler ve müderrisler, bu zâtın çerâğı ve yetiştirmiş olduğu bilginlerden olduklarını şükranla itiraf etmektedirler. Hulâsa, bu zât, ahlâk-ı Muhammedî kendisinde tekâmül etmiş bir rehber-i seâdet ve bir mümessil-i peygamber idi. Bilhassa çocukların dinî eğitimi üzerinde hassâsiyetle durulması gerektiğini dâimâ telkîn etmiştir. Kur’ân okumanın yasak olduğu dönemlerde çocuklara Kur’ân öğreten hocaların üstün meziyetlerini anlatırken şöhreti cihânı tutmuş âlimlerin, müftîlerin çocuklara Kur-ân öğreten hocaları takdir etmeleri ve onlara kurban olmaları gerektiğini ifâde etmiştir.

 1. Bir selâm gönderdim merd-i merdâne
  Merhabâ efendim la’l-i dürdâne
  Burc-i hidâyetde güneş görenler
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 2. Ne renklere düşdü bu devr-i zemân
  Kalmadı bir yerde bir dârü’l-emân
  Her kimde var ise vallâhi îmân
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 3. Ümmet-i Muhammed hâmil-i îmân
  Hazret-i Kur’ân’dır îmâne dermân
  Her kim ister ise rızâ-yı Rahmân
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 4. Sirâc-ı neyyîr ehl-i îmândır
  Mu’allim-i Kur’ân dârü’l-emândır
  Her kim ki tâlib-i dâr-ı cinândır
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 5. Mu’allimin kahr ü sitemi câne
  Verilmez vallâhi dürr ü mercâne
  Her kim âşık ise Zât-ı Sübhân’e
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 6. İsteyenler seâdet-i ebedî
  Gözleyenler dilde nûr-i Ehad’i
  Her kim sever ise Zât-ı Samed’i
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e
 7. Görmez misin Mevlâ bizleri n’etdi
  Kâfirler elinde terbiye etdi
  Nice müslim kâfir ellerin öpdü
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 8. Ta’lîm-i Kur’ân’dır efdal-i a’mâl
  Kur’ân ile bulur bu îmân kemâl
  Her kim ister ise bulmaya zevâl
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 9. Ne kadar olsa da âlim-i âmil
  Şöhreti olursa âleme şâmil
  Mua’lîm-i sıbyâne olmasa mâil
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 10. İster ise olsun âlemde fâık
  Bu üstâd-ı kâmil fetvâya lâyık
  Takdîr etse kemâlâtına lâyık
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 11. Mu’allim-i sıbyân dârü’l-emândır
  Mu’allim-i sıbyân nûr-i zemândır
  Dest-gîr-i ümmet rahm-i Rahmân’dır
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

 12. Seâdet-mend olan dutar hak sözü
  Ta’lîm-i Kur’ân’dan ayırmaz gözü
  LUTFİYÂ hak sözden utanır yüzü
  Kurbân olur mu’allim-i Kur’ân’e

Aşağıdaki manzûmesinde Efe Hazretleri, Kur’ân-ı Kerim’i okuyan ve okutanlara melekler âleminin istiğfâr ettiğini ve Allâhü Teâlâ’ya Kur’ân okutanı affetmesi için yalvardıklarını ifâde ederek buyuruyor ki:

 1. Seâdet-mend olan efrâd-ı
  İslâm Okur hem okudur ders-i Kur’ân’ı
  Her kim ister ise Allah’dan ikrâm
  Okur hem okudur ders-i Kur’ân’ı

 2. Nâzil olur Arş-ı a’lâ’dan rahmet
  Cenâb-ı zü’l-Celâl eder merhamet
  Her kim diler ise bâkî bir devlet
  Okur hem okudur ders-i Kur’ân’ı

 3. Her kim okudursa sıbyâne
  Kur’ân Müftî müderrisler hep ona kurbân
  Her kim ister ise rahmet-i Rahmân
  Okur hem okudur ders-i Kur’ân’ı

 4. Göklerde melekler suda semekler
  Yerde karıncalar diler dilekler
  Hâcesine duâ eder melekler
  Okur hem okudur ders-i Kur’ân’ı

 5. Âlem-i melekût istiğfâr eyler
  Rabbü’l-âlemîn’den merhamet diler
  Kur’ân okuyanı afveyle derler
  Okur okutdurur LUTFÎ Kur’ân’ı

Efe Hazretleri, Erzurum’un Dumlu Köyü’nde ikamet etmekte olan Nurullah Efendi adında bir zâtın Kur’ân öğretmenin yasak olduğu dönemlerde Kur’ân eğitimi konusunda gösterdiği cesûr ve fedâkâr gayretlerinden dolayı ona takdir ve iltifatlarını ifâde eden bir mektup yazmıştır. Bu manzum mektupta Nurullah Efendi’ye “Nurullah Paşa”* diye hitap edişi, ona ne kadar değer verdiğini göstermek içindir. Yaptığı bu ulvî hizmetin suç sayıldığı bir zamanda kendisine bir zarar gelmemesi için de O’nu kerem sâhibi Allah’ın hıfz u emânına emânet ediyor.

 1. Ciğerim pâresi Nûrullah Paşa
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim
  Hak yolunda başın çal taştan taşa
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

 2. Allah’a emânet cümle ihvânın
  Kerîm’den erişe dâim ihsânın
  Himmeti ulaşa şâh-ı merdânın
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

 3. Ummân-ı azîmdir Hakk’ın keremi
  Nasîb ola Beytullâh’ın haremi
  Seni tebşîr ede kudret kalemi
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

 4. Fethola gönülde bâb-ı ma’rifet
  Kalbin ola cânâ deryâ-yı himmet
  Cümlemize ede Mevlâ merhamet
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

 5. Nûr-i muhabbetden mihr-i hidâyet
  Seni tenvîr ede şems-i seâdet
  Dâreyinde Mevlâ vere selâmet
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

 6. Mülk-i kadîm ola cennet diyârı
  Rabbim refîk ede güzel Tayyâr’ı
  Siz de kabûl edin bu ihtiyârı
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

 7. Yâ Rabbi kabul et cümle ihvânım
  Nûr-i îmânımdır dârü’l-emânım
  LUTFÎ îmânımdır derde dermânım
  Zü’l-Kerem’e seni emânet verdim

Efe Hazretleri’nin hoşgörüsü hiçbir zaman sınırsız olmamıştır. Dîne ve dînî değerlere hücum edenlere dâimâ bütün gayretiyle tepki göstermiştir. Toplumun yaşadığı dînî ve ahlâkî buhranın acısını yüreğinde duymuş ve toplumu uyarmak için mürşidâne nasihâtlerde bulunmuştur. Bu tepkileri ıfâde eden şiirlerinden iki tanesini teberrüken takdîm edelim.

 1. Hâdise-i devr-i zemân
  Besdir gönül endîşesi
  Fitneleri âhir zemân
  Besdir gönül endîşesi

 2. Şer-’i şerîfden kaçdılar
  Bid’at yoluna düşdüler
  Kanûn u nizâm aşdılar
  Besdir gönül endîşesi

 3. Âr u nâmûs gitdi gider
  İlm ile hilmi kim n’ider
  Günden güne yevme’l-beter
  Besdir gönül endîşesi

 4. Doldu cihâna şor u şer
  Kâr u zarar bilmez beşer
  Ehl-i fesâd dizden eşer
  Besdir gönül endîşesi

 5. Günden güne işler azar
  Ederler rüşveti bâzâr
  Kimler okur kimler yazar
  Besdir gönül endîşesi

 6. Ekser ulemâ-yı zemân
  Terk etdi meslekin hemân
  Dünyâ içün oldu revân
  Besdir gönül endîşesi

 7. Hakîmâne kin dutdular
  Ser-fürû edüp gitdiler
  Hubb-i riyâset etdiler
  Besdir gönül endîşesi

 8. Mürşid mürîdin kesreti
  Gitdi tarîkın rağbeti
  Dünyâya vermiş himmeti
  Besdir gönül endîşesi

 9. Kendinde cehli bâkîdir
  İlm-i tasavvuf okudur
  İpliği yok bez dokudur
  Besdir gönül endîşesi

 10. Cümle fakîri ezdiler
  Cild-i fakîri üzdüler
  Biryânı şişe dizdiler
  Besdir gönül endîşesi

 11. Gitdi nisâlardan hayâ
  Kalmadı dillerde zıyâ
  Âbidlerin işi riyâ
  Besdir gönül endîşesi

 12. İmdi bu ümmet der-cihân
  Gerek diye yâ Müsteân
  Sen ver bize tekmîl îmân
  Besdir gönül endîşesi

 13. LUTFÎ sığın Allah’a sen
  Dâimâ ol lillâhe sen
  Dil bağla gel Allah’a sen
  Besdir gönül endîşesi

Devrin gidişâtına ibretle baktığımız zaman, karşılaşacağımız hazîn kara tabloyu şöyle ifâde eder:

 1. Bir nazar eyleyin devr-i zemâne
  Kârbân-ı İslâm çekildi gitdi
  Hak yardım eylesün ehl-i îmâne
  Hep ricâl-i kirâm çekildi gitdi

 2. Ehl-i tevhîd bugün ne garîb kaldı
  Derde şifâ veren ne tabîb kaldı
  Hilm ü hayâ ile ne edîb kaldı
  Ulemâ-yı ızâm çekildi gitdi

 3. Mü’min ü muvahhid az az bulunur
  Şer-’i şerîf bâzan süâl olunur
  Gâhı gâh fetvâdan haber alınur
  Kemâl ü ihtirâm çekildi gitdi

 4. Hani yüzü nurlu ümmet-i Ahmed
  Meyânda munkatı’ şer-’i Muhammed
  Zâtında Sabûr’dur Allahü Ehad
  Bu dinden intizâm çekildi gitdi

 5. Vallâhi açıkdır tevbe kapısı
  Bu kâinât bütün Hakk’ın yapısı
  Afv olunur günâhların hepisi
  Tevbeye ihtimâm çekildi gitdi

 6. İttibâ-ı hevâ aldı derûnu
  Tarîk-ı şeyâtîn dutdu berûnu
  Doldurdu karnına kanı irini
  Fark-ı helâl harâm çekildi gitdi

 7. Kal’ oldu kalblerden envâr-ı îmân
  Kesildi dillerden rızâ-yı Rahmân
  İylik tarafına görünmez gümân
  Salât ile selâm çekildi gitdi

 8. Nisâlar ricâle emîr oldular
  Ricâl gibi meydânlara doldular
  Şeyâtînin ocağını kurdular
  Hak yoluna devâm çekildi gitdi

 9. LUTFÎ gaflet ile karardı âlem
  Bahr-i gafletdedir ebnâ-yı âdem
  Artmada şekavet hayfâ dem-â-dem
  Sıyâm ile kıyâm çekildi gitdi

İnsanların, içinde bulundukları vahim durumun farkında olmayıp, oyuna eğlenceye dalmaları karşısında Allahü Teâla’nın kahrına, gazabına uğramalarından endişe eder. Bu gaflet içinde olanları, humeka-yı zeman (zamanın ahmakları) olarak nitelendirir.

 1. El elden üzülmüş yâr elden gitmiş
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar
  Kurb-i kıyâmetdir târih de bitmiş
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar

 2. Taraf taraf belâ istîlâ eyler
  Kahrullah gazâba istinâd eyler
  Kanlar akar yerde incimâd eyler
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar

 3. Âr ile nâmus da kalmadı gitdi
  Yüzler siyah oldu hayâ da bitti
  Dünyâda yaşamak kemâle yetdi
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar

 4. Avretler erine i’tibâr etmez
  Erlerin avrete sözü kâr etmez
  Evlâd baba ile iftihâr etmez
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar

 5. Erkek dişi birbirine karışdı
  Herkes arzûsunu buldu görüşdü
  Alâmet-i kübrâ hemân kavuşdu
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar

 6. LUTFÎ’yi afv ede Hazret-i Allah
  Merhamet buyura vallâhi billâh
  Korkaram tecellî ede adlullah
  Humeka-yı zemân nanay oynarlar

Avrupa hayranlığı sonucu Freng özentisi ile hayâsızlık bataklığına sürüklenen Müslümân-Türk toplumunun yürekler acısı ahvâlini de şöyle anlatır:

 1. Gûş et nûr-i dîdem bu dâsitânı
  Fi’lullâhın aslâ olmaz noksânı
  Herkes lâyıkını bulmasa olmaz
  Hikmetullah adâletdir kemâkân

 2. Gece gündüz sa’yin neye olursa
  Her ne gûnâ fikrin karâr bulursa
  Âkıbet niyyetin nerde kalursa
  İstediğin alur Allah’dan insân

 3. Îmân İslâm ise âşıkdır sana
  Vallâhi böyledir inan sen bana
  Sâdıkane sarılırsan bu dîne
  Dest-gîrin olur nusret-i Deyyân

 4. Küfre tâlib olsan küfrü verirler
  Kayırmazlar küfre lâyık görürler
  Emrulâhe râzî olup dururlar
  Teslîm alur seni Mâlik-i nîrân

 5. Zevâl-i îmândan havf eyle amân
  Bölük bölük oldu ashâb-ı îmân
  Revîş-i küffârı tahsîn ederler
  Görülmemiş böyle yaman bir zemân

 6. Kafdan kafa bayrak açdı şeyâtîn
  Şerr-i şekavetle doldu bevâtîn
  Meydân aldı uryân oldu havâtîn
  Böyle olmaz illâ îmândan uryân

 7. Tâbi-’i Kur’ân’ı tahkîr ederler
  Peyrev-i şeytânı tevkîr ederler
  Ahkâm-ı Furkan’ı tağyîr ederler
  İstirâhat etdi helelik şeytân

 8. Frengâne deste deste gezerler
  Bahr-i şehvet zevrakında yüzerler
  Avrupa uslûbu gidiş düzerler
  Ormân-ı küfürde olmuş kahramân

 9. Şeyâtînin ululanmış ocağı
  Kalblerine dolmuş küfür sıcağı
  Boynuna dolanmış şeytân bacağı
  Kızarmış gözleri küfrü firâvân

 10. Nisâ ricâl birbirine karışmış
  Bacı kardeş biribiriyle görüşmüş
  Herkes istediği yerde buluşmuş
  Yer yüzünü dutmuş siyâh bir duman

 11. Gelininin sürmelemiş gözünü
  Elvân çiçek nakışlamış kızını
  Şenlendirmiş sinemanın yüzünü
  La’net edekalmış başında şeytân

 12. Çantalar kolunda gider bâzâra
  Ahbâb olur mel’ûn ahlâk bozara
  Hayâ gide yüzü gözü kızara
  İstediği gibi ala bir meydân

 13. Îmânı yok hevâsına dayanmış
  Sever kâfirleri küfre boyanmış
  Şehvet ile şekaveti uyanmış
  Çenberlenmiş eder ısyân u tuğyân

 14. Olanca İslâm’ı döndürmeyince
  Îmânı vatandan göndermeyince
  Çırâğ-ı Kur’ân’ı söndürmeyince
  Ricâl-i teceddüd edemez devrân

 15. Ehl-i îmân gözeleri bulanmış
  Seâdetin dükkânları talanmış
  Diyânetin barutları sulanmış
  Kemâl bulmuş bugün deryâ-yı küfrân

 16. Kasr-ı İslâm binâsından sökülmüş
  Semer taşı himlerine dökülmüş
  Kamet-i îmânın kaddi bükülmüş
  Meğer ki Allah’dan erişe emân

 17. Nice pîrler keyf keyfine gezerler
  Dünyâ malı nerde anı sezerler
  Gece gündüz dünyâsını düzerler
  Nerde kaldı kalsın rızâ-yı Rahmân

 18. Suladılar İstanbul’un yolunu
  Fark etmezler kâfir İslâm hâlini
  Hiç sormazlar bir Allah’ın yolunu
  Gayretullah elbet çıkar bî-gümân

 19. Helâl harâm endîşesi kalmadı
  O var mıdır harâm ile dolmadı
  Bugünkü bu yüzler rengi solmadı
  Şeytânı sevenler şeytâna şâyân

 20. Elvân nakış nisâ seyr u sohbetde
  Herkes sevdiğiyle olmuş ülfetde
  Fırsatını bulmuş şeytân gayretde
  İcrâ-i şehvete verilmiş fermân

 21. Bu zemân şeytâna parmak dişletdi
  Şeytân ise dediğini işletdi
  Mel’ûnlar da merkebini kışlatdı
  Buldu meydân etdi îmânı talan

 22. Arş’dan ferşe kadar bu nûr-i İslâm
  Dutmuşdu vermişdi âleme i’lâm
  Îmân İslâm bize Allah’dan ikrâm
  Beyân eylemişdi Hazret-i Kur’ân

 23. Bu dîn-i İslâm’dır bir mâh-i tâbân
  Güneşden güzeldir envâr-i îmân
  Allah kelâmıdır hazret-i Kur’ân
  Kur’ân ile olur derdlere dermân

 24. Kâmil îmân eğer sudûrda olsa
  Şerî’at-i garrâ yerini bulsa
  Başdan başa dünyâ kâfirle dolsa
  Hiç mağlûb olur mu bir an

 25. Bâzı kez bozuldu asker-i ashâb
  Tez elden eyledi Hudâ şifâ-yâb
  Hikmet cilve eder ahbâba ahbâb
  Nâsır benem dedi size ol Mennân

 26. Mea’r-Rahmân olan mükedder olmaz
  Mea’ş-şeytân olan hiç necât bulmaz
  Bu dünyâ fânîdir kimseye kalmaz
  Kudret-i Hak yarın kurar bir dîvân

 27. MUHAMMED LUTFÎ’yi afvede
  Hudâ Doldura gönlüne envâr-ı hüdâ
  Hak yoluna olsun cânımız fedâ
  Sever destânımı erbâb-ı irfân

İnandığı gibi yaşamak yerine, yaşadığı gibi inanan “Allah merhametlidir nasıl olsa affeder” gibi şeytânî iğvalara dayanan sözüm ona müslümanların durumunu bakınız nasıl anlatıyor:

 1. Rahmet-i Rahmân’ı dilerler ammâ
  Emr-i Hakk’a karşu ısyâne bir bak
  Bugünkü bu demde gülerler ammâ
  Kur’ân’ın verdiği fermâne bir bak

 2. Kur’ân’a inandık mü’miniz derler
  Helâlden datlıca harâmı yerler
  Bütün dünya-perest civânlar pîrler
  Nerde var İslâm îmâne bir bak

 3. Şeyâtîn ellere vermiş berâtı
  Gaflet çekmiş altlarına kır atı
  Güler oynar sanki geçmiş sırâtı
  Fısk u fesâd ile devrâne bir bak

 4. Ahmed-i Muhtâr’e ümmetiz derler
  Şâyeste-i bahr-i rahmetiz derler
  Biz İslâm’ız âlî himmetiz derler
  Meyânda mahvolan erkâne bir bak

 5. Zarf-ı îmân edeb hayâ kandedir
  Nûr-i Kur’ân kalbde zıyâ kandedir
  İlme amel ahde vefâ kandedir
  Ne gidişdir emr-i Kur’ân’e bir bak

 6. Ebû Bekir Muhammed’in yârıdır
  Ömer Fâruk kuvvet-i dindârıdır
  Osman Ali mü’minler dildârıdır
  Kimlerdeniz bugün zamâne bir bak

 7. Herkes imâmına ıktidâ eyler
  Gece gündüz sevdiceğini söyler
  Kerîh gördüğünü bir âdem n’eyler
  Nelerdir mu’teber ezhâne bir bak

 8. Kitâb-ı Mevlâ’dan eller üzüldü
  Tarîk-ı dalâle İslam düzüldü
  Kal’a-i dîn i’tikadlar bozuldu
  Kimde kaldı hubb-i Rahmân’e bir bak

 9. Sûretimiz sîretimize dâldir
  Hâlimizi beyân eyleyen kaldir
  İbretle nazar et bugün ne hâldir
  Ref’ olmuş dillerden irfâne bir bak

 10. Muhammed ümmeti böyle olursa
  Kitâbsız sünnetsiz hâlden kalırsa
  Nefs ü hevâsıyla bir yol bulursa
  Herbir şeye Kadir Sultân’e bir bak

 11. Nefs-i emmârenin emri duyuldu
  Seve seve şeyâtîne uyuldu
  Emr-i şer-’i şerîf dilden soyuldu
  Seâdetsiz pîr ü civâne bir bak

 12. Mihr-i seâdeti aldılar elden
  Seherde ayrıldı bülbüller gülden
  Bırakdılar bahs-i Kur’n’ı dilden
  Derûnu kapkara pîrâne bir bak

 13. Sırr-ı selâmeti kaldırdı başdan
  Sürmeli ceylanı bırakdı taşdan
  Aldı alacağın kurudan yaşdan
  Kedilere mağlûb şîrâne bir bak

 14. Erenler eridi yağ gibi gitdi
  Arslanların meydân zemânı bitdi
  İnsân sıfatında olanlar yitdi
  Hayvândan bin beter butlâne bir bak

 15. Bülend-âvâz ile şeytân bağırır
  Bölük bölük İslâm’ları çağırır
  Gayret eder şekavete kığırır
  Binlerce bin ehl-i tuğyâne bir bak

 16. Vallâhi billâhi bu bize kalmaz
  Yer göğün kıyâmı Kitâb’sız olmaz
  Allah bir kahreder misli bulunmaz
  Âlemlere dolmuş ısyâne bir bak

 17. Muhâlefet kemâline erişdi
  Herkes sevdiğini buldu görüşdü
  Halletdi müşkilin sordu soruşdu
  Hudâ ızhâr eder buhrâne bir bak

 18. Âlemleri halkeyleyen bir Allah
  Âkıbet intikam edecek vallah
  LUTFÎ söyle bu dem hasbeten lillah
  Dünyâda kopacak buhrâne bir bak

İslâm olmanın beş şartı olan namazı, orucu, haccı, zekâtı, kelime-i şehâdeti bir tarafa bırakıp, müslümanlığı Allah ile kul arasında vicdânî bir şey kabul edenlere.

 1. Ey mü’minler gelin hakkı söyleyin
  Namazsız niyâzsız İslâm olur mu
  Gökden inen kitabları dinleyin
  Salâtsız zekâtsız İslâm olur mu

 2. Îmân İslâm eğer sende var ise
  Kalbin îmân ile eğer yâr ise
  Tevhîd tasdîk dilde ber-karâr ise
  Namazsız niyâzsız İslâm olur mu

 3. Hakk’ı tesbîh eder döner felekler
  Tevhîd eder dâim suda semekler
  Namaz ile kabûl olur dilekler
  Salâtsız zekâtsız İslâm olur mu

 4. Namaz dînin direğidir nûrudur
  Sefîne-i dîni namaz yürüdür
  Cümle ibâdetin namaz pîridir
  Namazsız niyâzsız İslâm olur mu

 5. Zekât farz-ı a’zam emr eder Kur’ân
  Kabûl olmaz namaz zekâtsız bir an
  Âdem’den Hâtem’e emr eder Rahmân
  Salâtsız zekâtsız İslâm olur mu

 6. Malı verdi âlemleri yaradan
  Emretdi vâcibi farzı sıradan
  Kırkda birdir zekât çıkmaz aradan
  Namazsız niyâzsız İslâm olur mu

 7. Kırkda bir kuruşu verin fakîre
  Nâil olun yarın mülk-i kebîre
  Râzı olun bugün emr-i Kadîr’e
  Salâtsız zekâtsız İslâm olur mu

 8. İslâm olan dutar Kitab emrini
  Cân u dilden bilir dînin kadrini
  Seyr eder dünyânın görür devrini
  Namazsız niyâzsız İslâm olur mu

 9. Nice yüz bin pâdişâhlar kabri var
  Ölüm vardır güneşlerden âşikâr
  LUTFİYÂ emr etmiş ol Perverdigâr
  Salâtsız zekâtsız İslâm olur mu

Allah’dan gafletin bu derecesinin kâfirler de bile görülmediğini ifâde ederek, 1940’lı yıllarda yaşanan ma‘nevî felâket hususunda Müslüman-Türk insanını âdeta sarsarcasına îkaz buyuruyur.

 1. Bu kadar felâket bu kadar gaflet
  Her kavm-i küffârda tasavvur olmaz
  Bu kadar mihnetler bu kadar zahmet
  El-yevm hiçbiri tezekkür olmaz

 2. Bin bu kadar kahreylese Hudâ’mız
  Göklerden çağrılsa gelse nidâmız
  Mahvolmuş gönülden nûr-i hüdâmız
  Âhiret âkıbet tefekkür olmaz

 3. Gözler kör olmuşdur hakkı görmekden
  Diller lâl olmuşdur hak söylemekden
  Kulaklar sağırdır hak dinlemekden
  Hakk’ı kabûl etmek tahattur olmaz

 4. Kitâbullah ile yokdur hareket
  Ref’ oldu İslâm’dan gitdi bereket
  Kesbetmiş tevhîdde lisân rekâket
  Tarîk-ı ta’lîmde teğayyur olmaz

 5. Namaz farzdır mescidlere varmazlar
  Kur’ân nedir emrullahı sormazlar
  LUTFÎ ulemâyı âdem saymazlar
  Ni’met-i îmâne teşekkür olmaz

 1. Ey nûr-i basar nûr-i basîret ile bir bak
  Âlemde olan zillet-i husrân ne kadar var

 2. Ebnâ-yı zemâna hele ibret ile bir bak
  Şeytân yoluna cân ile kurbân ne kadar var

 3. Hayrât ü hasenât ile meşgûl olanı gör
  Mağlûb-i hevâ Allah’a ısyân ne kadar var

 4. Fısk ile fesâd mevc-i bahir gibi ziyâde
  Her vakt-i seher karî-i Kur’ân ne kadar var

 5. Hâmil-i hayâ kaldı mı nisvânda ricâlde
  Yüzlerine bak tâlib-i Rahmân ne kadar var

 6. LUTFÎ ne sorarsın ki bugün halk-ı cihânı
  Ara ki bulasın özü insân ne kadar var

Erzurum’da Ermenîlerin yaptıkları katliâmın hazin tablosunu şöyle çizer:

 1. Kopdu bugün kıyâmet
  Yer yüzü alkan oldu
  Görülmemiş alâmet
  Kandan bir tûfân oldu

 2. İslâm hânümânıyla
  Kurtulmaz bir cânıyla
  Herkesin öz kanıyla
  Saçları elvân oldu

 3. Lâle yanak gül yüzler
  Gonce dehân dür sözler
  Hançerlendikçe sızlar
  Bedenleri kan oldu

 4. Yavrular ağladıkça
  Ciğerler dağladıkça
  Hançerler bağladıkça
  Cesedde bî-cân oldu

 5. İslâm sızlar Hudâ’ya
  Arş sallanur sadâya
  Dağlar gelür nidâya
  İslâm perîşân oldu

O, gece-gündüz Ümmet-i Muhammed’in derdiyle dertlenirdi.

Efe Hazretleri’nin siyâset ve riyâsetle hiç bir zaman uzaktan yakından alâkası olmamıştır. Ancak ezân-ı Muhammedî’nin aslî şekliyle okunmasını yasaklayan, Kur’ân okutmayı suç sayan, ulemâya ve dindarlara baskı uygulayan idârecilere karşı da suskun durmamıştır. Aşağıdaki şiirler o günlerin ahvâlini gözler önüne seriyor…

 1. Belâ-yı girdâbın devrini bir gör
  Bu devr-i âlemin katresi değil
  Haccâc-ı Zâlim’in cevrini bir gör
  Bugünkü bu zülmun zerresi değil

 2. Elvân nakış kana boyandı dünyâ
  Dehşet aldı gördü gökde Süreyyâ
  El-amâna geldi bütün bu eşyâ
  Bir âh-ı mazlûmun sürresi değil

 3. İbn-i Âdem giydi âteş gömleği
  Zâlimler elinde zimâm ilmeği
  Bu cevir çevirdi çarh-ı feleği
  Çevrilen bu çarhın çevresi değil

 4. Âh-ı mazlûm âsumâne yetişdi
  Âteş aldı Arz u semâ dutuşdu
  Yedi deryâ birbirine bitişdi
  Bu zulmet tîcinin behresi değil

 5. Bir sel aldı bu ebnâ-yı zemânı
  Âkıl olan kesdi cândan gümânı
  LUTFÎ Hak saklasun bugün îmânı
  Geçdi yaşamanın devresi değil

 1. Erenler cem’ olsun erler dirilsün
  Bir gaddâr elinden geldik emâne
  Bu yolda yumulan gözler kör olsun
  Kahrullâhı görür gelmez îmâne

 2. Âteşe dökülmüş sabî sıbyânlar
  Sahrâları dutmuş bûy-i biryânlar
  Eşyâyı ağladır savt-ı giryânlar
  Meded etmez bu ebnâ-yı zemâne

 3. Deryâlar bu derdi görse kururlar
  Şecerlere olsa kökden çürürler
  İslâm olan bu belâyı görürler
  Gayret edüb biri girmez meydâne

 4. Kaflar kaldıramaz bu ibtilâyı
  Gökler görse erir bu mübtelâyı
  Kâfirler görmemiş böyle belâyı
  Yakışır mı bu tehammül insâne

 5. Sabîleri birbir şişe düzerler
  Ulemânın başlarını ezerler
  Allah var diyenin etin yazarlar
  Merhametleri yok pîr ü civâne

 6. Îmânı İslâm’ı olsa bu nâsın
  Çeker mi derdini böyle nesnâsın
  Dutar mı bir cânın gidince yasın
  Dönmez mi bugünde râh-i Rahmân’e

 7. Dinlerin dünyâya etdiler kurbân
  Görünmez gözlere fermân-ı Kur’ân
  Bugünde cesetde saklanır mı cân
  Merkeb ma’lûm lâyık olmaz kurbâne

 8. İ’tikad-ı İslâm eridi gitdi
  Nûr-i îmân kalbden yürüdü gitdi
  Gayret ü şecâ’at çürüdü gitdi
  Herkes tâbi’ oldu devr-i zemâne

 9. Erler esîr oldu zenâne bugün
  Severek uydular zemâne bugün
  İ’tibâr etmezler Kur’ân’e bugün
  Ehl-i tuğyân sığmaz herbir mekâne

 10. Gayretullah birgün meydâna gelür
  Kahr-i Hudâ elbet yerini bulur
  Adâlet eyler Hak intikam alur
  Nice yüzbin gerden boyanır kane

 11. Ahkemü’l-Hâkimîn Hazret-i Allah
  Hükmünü yürüdür şüphesiz vallah
  Kadir kudretini gösterir billah
  LUTFÎ ol gün hep gelürler îmâne

 1. Ey nefs-i bed-ter bes değil midir
  Bu kadar kibr ü inâdın senin
  Yüz yere koymak hoş değil midir
  Kara taş mıdır bünyâdın senin

 2. Dâimâ bir şirk açup açarsın
  Benlik şerâbın herdem içersin
  Fir’avun gibi Hak’dan kaçarsın
  Şeytân mı oldu üstâdın senin

 3. Hakk’a ibâdet aslâ yok sende
  Âbid olana eylersin hande
  Nefs ü şeytâne olmuşsun bende
  İblîs’den eşed fesâdın senin

 4. Farzı sünneti lâ-şey sayarsın
  Râh-i bâtıla gider uyarsın
  İbrâhîm’leri nâre koyarsın
  Nemrûd mu olmak murâdın senin

 5. Teberrî etdin edeb hayâdan
  Geçmedin aslâ kibr ü riyâdan
  Nasîbin yok mu nûr-i zıyâdan
  İnkâr mı oldu güşâdın senin

 6. Sevmedin bunda savm u salâtı
  Vermedin hani mâlin zekâtı
  Nasıl geçersin yarın sırâtı
  İslâm’dır ancak bir adın senin

 7. Mahlûk-ı Hakk’a merhametin yok
  Muâmelede mürüvvetin yok
  Dîn-i İslâm’a muhabbetin yok
  Küfr ü kebâir îcâdın senin

 8. Bir hizmetin yok tevhîd yolunda
  Âfet-i âteş mürde dilinde
  Herkese zulüm etmek elinde
  Cehennemdedir feryâdın senin

 9. MUHAMMED LUTFÎ söyler bu sözü
  Kimin ki münevver olmuşsa gözü
  Mü’min olanın utanır yüzü
  Mevlâ’dan olsun irşâdın senin

 1. İhsâr-ı kin şiâr-ı dil-i ârifân değil
  Ağyâr ile cedel-cû reh-i âşıkan değil

 2. Rüstem gibi bahâdır olursa da ehl-i dil
  Merdüm-i kemterâne tîğıni keşân değil

 3. İskender ile Dârâ elinde pârelense
  Ger rîze rîze olsa vücûda zıyân değil

 4. Kahramân-ı zemâne maktûl olursa bir ferd
  Şerâfetiyle şânı artar ki nihân değil

 5. Şîr şîr ile gerekdir ya dost ola ya düşmân
  Ner-arslanın darbını ner-arslan duyan değil

 6. Ölüm zulüm budur ki kelb boğa aç arslanı
  Bu tahkîrin hudûdu zemânda beyân değil

 7. LUTFÎ bu derdi çekmez envâ-i cins-i Âdem
  Şerh-i mütûn-i derdim kilâbe şâyân değil